Робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи охорони праці»Скачати 301.06 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації18.03.2019
Розмір301.06 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

с.р.
л

п

лаб

с.р.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

13

Змістовий модуль 1. Субʼєкти трудових правовідносин.

Тема 1. Державна політика у сфері охорони праці

14

4

4
6
Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці

11

3

2
6
Тема 3. Трудове право та суб’єкти трудових правовідносин

11

3

2
6
Тема 4. Дисципліна праці та види відповідальності за правопорушення вимог у сфері охорони праці

11

3

2
6
Тема 5. Законодавчо-нормативна база України у сфері охорони праці

9

36
Разом за змістовим модулем 1

56

16

10
30
Змістовий модуль 2. Фінансування охорони праці.

Тема 6. Управління охороною праці

13

4

2
71
8

9

10

11

13

Тема 7. Питання експертизи в охороні праці

14

4

2
8
Тема 8. Закон України «Про санітарне та епідеміологічне благополуччя населення»

13

4

2
7
Тема 9. Закон України «Про пожежну безпеку»

13

4

2
7
Тема 10. Організація роботи служби пожежної безпеки, добровільних протипожежних формувань та пожежно-технічних комісій

11

47
Разом за змістовим модулем 2

64

20

8
36ІНДЗ (КР, РГ, к/р)
-

-

-Семестровий контроль (залік)
-

-

-Усього годин


120

36

18
66
Примітки:

* – 1 семестр

** – 2 семестр

5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


дфн

зфн

1


2


...

Усього

6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


дфн

зфн

1

Загальна характеристика трудового договору2

Колективні договори і угоди3

Матеріальна відповідальність сторін трудового правовідношення4

Дисципліна праці.  Дисциплінарна відповідальність5

Загальна характеристика суб'єктів господарювання6

Легалізація суб'єктів підприємницької діяльності7

Господарсько-правова відповідальність8

Захист прав суб’єктів господарювання


Усього
7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


дфн

зфн
Усього8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


дфн

зфн

1

Тема 1. Державна політика у сфері охорони праці

6
2

Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці

6
3

Тема 3. Трудове право та суб’єкти трудових правовідносин

6
4

Тема 4. Дисципліна праці та види відповідальності за правопорушення вимог у сфері охорони праці

6
5

Тема 5. Законодавчо-нормативна база України у сфері охорони праці

6
6

Тема 6. Управління охороною праці

7
7

Тема 7. Питання експертизи в охороні праці

8
8

Тема 8. Закон України «Про санітарне та епідеміологічне благополуччя населення»

7
9

Тема 9. Закон України «Про пожежну безпеку»

7
10

Тема 10. Організація роботи служби пожежної безпеки, добровільних протипожежних формувань та пожежно-технічних комісій

7Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)


Забезпечення семестрового контролю


Усього

66
Примітка:

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, практичних занять, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи
9. Методи навчання

Студенти вивчають дисципліну на лекціях з використанням мутимедійного обладнання, у процесі виконання практичних робіт, самостійного опрацювання теоретичного матеріалу.10. Методи контролю
Виконання практичних робіт здійснюється з оформленням звітів та їх захистом. Контроль вивчення теоретичного матеріалу здійснюється за допомогою поточних контрольних робіт під час проведення занять, тестів, опитування.

11. Розподіл балів, що отримують студенти

Приклад для заліку

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Сума

Т

1


Т

2


Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т17

Т18
Лекції

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

10

Практ.зан., лаб.роб., семін.зан.

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

30

Поточн.

контр.:


реферат

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

60


опитування

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

ін.види поточн. контр.Усього

5

5

5

6

6

5

5

6

5

5

6

6

5

6

5

6

6

6

100

Т1, Т2 ... Т9 – темиПриклад для екзамену

Вид занять

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Т1,2

Т3,4

Т

5,6


Т

7,8


Т

9,10


Т

1112


Т

13

14Т

15

16Т

17

18Лекції

1

1

1

1

1

1

1

1

2

-

10

Практ.зан., лаб.роб., семін.зан.

3

2

2

2

2

2

2

2

3

-

20

Поточн.

контр.:


реферат

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

50

опитування

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ін.види поточн.

контр.


1
1
1
1
1

Усього
20

100

Т1, Т2 ... Т9 – теми

Примітка:

Критерії оцінювання розробляються викладачем особисто, згідно з Положенням про проведення поточного та семестрового контролю

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

1. ......


13. Рекомендована література

Основна (базова) література

1. Конституция Украины: Принята на 5-й Cecсии Верховного Совета Украины 20 июля 1996 г., Днепропетровск: Пороги, 1996. – 47 с.

2. Правові питання охорони праці і екології в будівництві. Ярошевська В.Н. Нав. посібник. – Рівне: РДДУ, 2001.

3. Крикунов Г.Н., Беликов А.С, Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности: 1- 2ч. Днепропетровск: Пороги, 1998. – 412 с.

4. Крикунов Г.Н., Беликов А.С, Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. Днепропетровск: УкОИМА-пресс, 1995. – 196 с.

5. Пчеленцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г.. Охрана труда в строительстве: Учебник для строителей, вузов и ф-тетов. М.: Высшая школа, 1991. – 272 с.

6. Закон Украины «Об охране труда» от 21.11.2002 г.

7. Закон Украины «О пожарной безопасности» от 17.12.1993 г.

8. Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» от 24.02.1994 г.

9. Закон Украины «Об обязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые привели к потере трудоспособности» от 23.09.1999 г.

10. Закон Украины «О страховых тарифах на обязательное государственное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые привели к потере трудоспособности» от 22.02.2001 г.

11. Жидецкий В.Ц. Джигирей В.С. Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник. – Вид.5-е.доп. – Львів: Афіша, 2002. – 350 с.

12. Жидецкий В.Ц. Джигирей В.С. Сторожук В.М. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник / За ред. к.т.н. доц. В.Ц.Жидецького. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.

13. Законодавство України про охорону праці. У 4-х томах. – К.: Основа, 1995.

14. Купчик М.П., Гандзюк М.П. Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

15. Людина і праця. Довідник з правових питань / Укл.: Козінцев І.П., Савченко Л.А. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 366 с.

16. Міжнародна законодавство про охорону праці. У 3-х томах. – К.: Основа, 1997.

17. Науково-практичний коментар до Закону України „Про охорону праці”. – К.: Основа, 1997. – 328 с.

18. Энциклопедия по безопасности и гигиене труда: пер. с англ. / Под. ред. Берюкова А.П. – М.: Профиздат, 1985. – т.1. – 694 с.

19. Жидецкий В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 318 с.

20. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебник для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 с.

21. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. Вакуленка В.М., Товстенка О.П. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.

22. Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидасюк А.І. та ін. Охорона праці: Навчальний посібник. – Львів: ПТВФ „Афіша”, - 1997. – 258 с.

23. Доценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 1999. – 694 с.

24. Бєдрія Я.І. Охорона праці: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 322 с.

26. Барабаш В.И. Психология безопасности труда. СПб: СПГАУ, 1996. – 298с.

27. Дячок М.Г. Основи права. – Львів: МВОУ, 1997. – 152с.

28. ДНАОП 0.00-4.01-03. Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці.

29. ДНАОП 0.00-4.02-92. Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчення будівництвом об’єктів державного замовлення.

30. ДНАОП 0.00-4.03-01. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

31. ДНАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

32. ДНАОП 0.00-4.11-93. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

33. ДНАОП 0.00-4.12-99. Типове положення про навчання з питань охорони праці.

34. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці.

36. ДНАОП 0.00-8.02-03. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

37. ДНАОП 0.00-8.03-93. Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

38. ДНАОП 0.00-8.05-94. Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці.

39. ДНАОП 0.01-1.01-95. Правила пожежної безпеки України.

40. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

41. Журнали «Охорона праці». за 1999-2010р.р.


Інформаційні ресурси
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять:


 1. www.nirs.pstu.ac.ru – праці студентів з науково-дослідницької роботи;
 1. www.rstu.rv.ua – сайт НУВГП;
 1. www.tspu.edu.ua – сайт «Європейська кредитно-трансферна

Інтернет бібліотеки:


www.alledu.eup.ru – бібліотека наукової літератури; www.aref.ilid.com.ua – каталог авторефератів та дисертацій.
Галузеві стандарти Міносвіти України напрямку 26 «Цивільна безпека»

К. 2008.


 1. Пошукові сайти:

  • www.students.ru

  • www.mavicanet.ru
  • www.usuce.dp.ua

Примітки: 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри, методичною комісією КрНУ за напрямом підготовки (спеціальністю) (випускаючою кафедрою), підписується завідувачем кафедри, головою ради (методичної комісії) (завідувачем випускаючої кафедри) і затверджується проректором з науково-педагогічної та методичної роботи.

 3. Формат бланка А4 (210 мм.).
Каталог: Files -> CivilSecurity -> 2kurs
Files -> Реферат на тему : Застосування альтернативних джерел енергії в сільському господарстві
Files -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
Files -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
Files -> Уроках «Художньої культури»
Files -> «Україна і Африка»
Files -> Уроків з географії 7 класу з теми: «Африка» Вчитель географії П’ятак С. В
CivilSecurity -> Робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія, стандартизація та акредитація в охороні праці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка