Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасна історіографія» напряму підготовки 03 Історія для спеціальностіСкачати 324.69 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації30.05.2018
Розмір324.69 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра новітньої історії України
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

________________________

«____» ___________ 2014 р.

Робоча програма навчальної дисципліни«Сучасна історіографія»
напряму підготовки 0203 Історія

для спеціальності 6.020302

факультет Історичний

Форма


навчання

Курс

Семестр

Загал.


обсяг

(год.)

Всього

аудит.


(год.)

У тому числі (год.):

Самос-


тійна

робота


(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік


(сем.)

Екзамен


(сем.)

Лекції


ЛабораторніПрак-тичніДенна

ІІІ

VI

145

34

34111

Навчальна програма складена на основі:

Варіативної частини освітньо-професійної програми СВО Львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203 «Гуманітарні науки»

напрямку підготовки 0303 «Історія» для спеціальності 8.030301 «Історія».

Програму склав професор, доктор історичних наук Сухий О.М.

Програма затверджена на засіданні кафедри новітньої історії України

Протокол № 1 від 26 серпня 2014 р.


Завідувач кафедрою _________________ (проф., д-р іст. наук Сухий О. М.)

«_____» ___________________ 2014 р.


Схвалено Вченою радою історичного факультету.

Протокол № від 2014 р.


Голова Ради ________________________ (проф. Шуст Р. М.)

“_____” ___________________ 2014 р.
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 4

0203 – гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 2

6.020302 – історія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3
3-йКурсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин - 145

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

34 год.Практичні, семінарські

-Лабораторні

0 год.Самостійна робота

111 год.ІНДЗ:

Вид контролю: іспит 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета курсу: на основі використання найновіших здобутків джерелознавства, історіографії та інших спеціальних галузей історичної науки навчити студентів вмінь та навиків щодо аналізу джерельного матеріалу, його опрацювання та узагальнення. Розглянути у загальноєвропейському контексті основні політичні, соціальні, економічні та культурні процеси, що відбувалися на українських землях у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи. Зміст понять: боротьба за «галицьку спадщину», інкорпорація, удільне князівство, унія, соціальна структура, шляхта, магнати, бояри, магдебурзьке право, війт, лава, рада, пани-рада, цех, цех майстер, цеховий статут, юри дика, партач, панщина, фільварок, кріпосне право, лан, аграрна реформа, уходники, волость, «хліби духовні», право патронату, митрополія, екзарх, ставропігія, братський рух, протестантизм;

вміти критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал; визначати та аналізувати соціально-економічне та політичне становище і культурний розвиток українських земель другої половини ХІV – першої половини ХVІІ ст., включення українських земель до складу іноземних держав, аграрні відносини на українських землях у зазначений період, зміни соціальної структури населення другої половини ХІV – першої половини ХVІІ ст., особливості урбанізаційних процесів на українських землях, релігійні відносини на українських землях у складі Польського королівства, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (першої половини ХVІІ ст.). 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
  2014 -> Філологічний факультет
  2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів магістратури Херсон 2016 ббк
  2014 -> З “Порівняльно-історичного І типологічного мовознавства” для студентів V курсу
  2014 -> Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
  2014 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи академічний рівень зі змінами
  2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія релігії львів 2015 рік Робоча програма навчальної дисципліни «Історія релігії»
  2014 -> Міністерство аграрної політики України
  2014 -> Міністерство аграрної політики України
  2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни історія україни (гсе 01)
  2014 -> Пуховська Валентина Василівна


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка