Робоча програма навчальної дисципліни теоретичні проблеми музики ХХ-ХХІ ст спеціальність 025 «Музичне мистецтво»Скачати 290.91 Kb.
Сторінка10/10
Дата конвертації10.09.2018
Розмір290.91 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
4. Структура навчальної дисципліни


з/п


ТЕМИ

Всього

годин


лекційні

Самост. роб.

1

2

3

5

7

Змістовний модуль 1.

1

Основні теоретичні «виклики» музиці другої половини ХХ ст

6

2

4

2

Проблеми змісту і мови в музиці ХХ ст.

10

4

6

3

Проблеми мелодики в музиці ХХ ст.

10

4

6

4

Проблеми ладової організації і тональності в музиці кінця ХХ ст.

8

2

6

5

Проблеми гармонії в музиці ХХ ст.

8

2

6

Змістовний модуль 2.

6

Проблеми ритміки в музиці ХХ століття

6

2

4

7

Проблеми стилю в музиці ХХ ст.

8

2

6

8

Проблеми жанру

8

2

6

9

Проблеми музичної форми в музиці ХХ ст.

12

4

8

10

Проблема тембру і фактури в музиці ХХ ст.

8

2

6

11

Проблема технік і методів композиції в музиці ХХ ст.

12

4

8

12

Проблеми музичного театру в музиці ХХ ст. Взаємовідносини музики і слова, музики та інших жанрів сучасного мистецтва–театру, живопису, скульптури.

14

4

10

13

Етнічне в музиці ХХ століття.Релігія і музика ХХ століття.

10

4

6
ВСЬОГО:

120

38

82 1. Завдання для самостійної роботи
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Аналітичний розгляд особливостей мелодики в музиці сучасних українських композиторів ( М. Скорик, Л. Дичко, Є. Станкович, В. Сільвестров) .

5

2

Аналіз гармонічного мислення сучасних українських композиторів.

5

3.

Аналітичне дослідження метроритмічних особливостей музики українських композиторів.

8

4.

Порівняльний аналіз стильових пошуків в творчості українських композиторів.

8

5.

Аналіз особливостей розвитку оперного й симфонічного жанру в музиці ХХ століття на прикладі творів українських композиторів.

8

6.

Аналітичний розгляд специфіки розвитку кантатно-ораторіального жанру в творчості українських композиторів.

6

7.

Аналітичний розгляд головних тенденцій розвитку форми в творах українських композиторів.

8

8.

Опрацювання теоретичних першоджерел з проблем музики ХХ століття

6

9.

Аналітичний розгляд особливостей мелодики в музиці сучасних українських композиторів ( М. Скорик, Л. Дичко, Є. Станкович, В. Сільвестров) .

5

10

Аналіз гармонічного мислення сучасних українських композиторів.

5

11

Аналітичне дослідження метроритмічних особливостей музики українських композиторів.

6

12

Порівняльний аналіз стильових пошуків в творчості українських композиторів.

6

13

Аналіз особливостей розвитку оперного й симфонічного жанру в музиці ХХ століття на прикладі творів українських композиторів.

6
Всього за навчальним планом

82
 1. Індивідуальні завдання
 1. Дати характеристику провідних стилів музики ХХ століття.

 2. Визначити додаткові до розглянутих проблеми мелодичного, ладо-гармонічного, метро-ритмічного мислення музики ХХ століття.

 3. Зробити доповідь про особливості втілення принципів постмодернізму в музичному мистецтві.

 4. Визначити головні тенденції музичного мислення українських композиторів в сучасну добу.


7. Методи контролю
Поточний контроль включає до себе перевірку засвоєння матеріалу вибіркових тем курсу (змістовний модуль) згідно з тематичним планом шляхом виконання самостійних та практичних завдань, проведення рубіжного атестування.

Підсумковий контроль залік наприкінці І семестру – проводиться з метою оцінки результатів навчання в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.

8. Схема нарахування балівМодуль 1

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Аудиторні заняття (індивідуальна робота,

самостійна робота, к/р тощо)

т.1

т.2

т.3

т.4

т.5

т.6

т.7

т.8

т.9

т.10

т.11

т.12

т.13

5

10

10

10

10

5

5

5

10

10

10


5

5

45

55

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

5

відмінно

зараховано82 – 89

В

4

добре

74 – 81

С

64 – 73

D

3


задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Критерії оцінки знань і вмінь:


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Відмінно

90 – 100

A

у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоїв весь матеріал, послідовно, логічно вірно його відтворює. Може пов’язати теоретичні та практичні сторони дисципліни, вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання монографічного матеріалу з питання, володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Добре

82 – 89

В

74 – 81

С

у випадках, коли студент знає програмний матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення й володіє навичками при виконанні практичних завдань.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Задовільно

64 – 73

D

60 – 63

E

у випадках, коли студент засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має складнощі при виконанні практичних завдань.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

FX

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

0 – 34

F

у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичну роботу.

Рекомендована література

Основна

 1. М. Арановский Симфонические искания / М. Арановский. – Москва, 1979.

 2. Должанский А. Некоторые вопросы теории лада / А. Должанский // Проблемы лада. Сборник статей. – Москва, 1972.

 3. Зак В. О некоторых секретах доходчивости мелодики массовой песни / В. Зак // О музыке. Проблемы анализа. – Москва,1974.

 4. Курт Э. Романтическая гармония и еёкризис в «Тристане» / Э. Курт. – Москва, 1975.

 5. Мазель Л. О мелодики / Л. Мазель. – Москва, 1952.

 6. Мазель Л. О путях развития языка современной музики / Л.Мазель. – Советская музыка, 1965, №6.

 7. Мазель Л. Проблемы классической гармонии / Л. Мазель. – Москва, 1972.

 8. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. // Л. Мазель, В. Цукерман. – Москва, 1967.

 9. Протопопов В. О тематизме и мелодике С. Танеева. / В. Протопопов. Избранные статьи и исследования.– Москва : Советский композитор, 1983.

 10. Протопопов В. О принципах формообразования у Шостаковича / В. Протопопов. Избранные статьи и исследования.– Москва : Советский композитор, 1983.

 11. Протопопов В. О романсах Шапорина.- В кн.: В.Протопопов. Избранныестатьи и исследования.- -М., Советский композитор. 1983.

 12. Протопопов В. О вариационности в музыке Шебалина / В. Протопопов. Избранные статьи и исследования.– Москва : Советский композитор, 1983.

 13. Протопопов В. Некоторые вопросы музыкального языка Мусоргского. / В. Протопопов. Избранные статьи и исследования.– Москва : Советский композитор, 1983.

 14. Протопопов В. Некоторые особенности оперной формы Римского-Корсакова. / В. Протопопов. Избранные статьи и исследования.– Москва : Советский композитор, 1983.

 15. Скорик М. Структура і виражальна природа акордики в музиці ХХ століття / М. Скорик. – Київ : Музична Україна, 1983.

 16. Скорик М Ладовая система С. Прокофьева /М. Скорик. – Киев, 1969.

 17. Тифтикиди Н. О преломлении в мелодике некоторых интонационных структур русской протяжной песни / Н. Тифтикиди// Теоретические проблемы музыки ХХ века. Выпуск 1 и 2. – Москва : Музыка, 1978. – С.5-20.

 18. Тифтикиди Н. Теория однотерцовых и хроматической систем / Н. Тифтикиди // Вопросы теории музыки, вып 9. – Москва, 1970.

 19. Холопов Ю. Функциональный метод анализа современной гармонии / Ю. Холопов // Теоретические проблемы музыки ХХ века. Выпуск 1 и 2. – Москва, Музыка, 1978.- с.169- 199.

 20. Холопов Ю. Диатонические лады и терцовые хроматические системы в музыке С.Прокофьева От Люлли до наших дней / Ю. Холопов. – Москва, 1967.

 21. Холопов Ю. Современные черты гармонии Прокофьева / Ю. Холопов. – Москва, 1967.

 22. Холопов Ю. Проблема основного тона аккорда в теоретической концепции Хиндемита / Ю. Холопов // Музыка и современность. Вып. 1.– Москва, 1962.

 23. Холопов Ю. Об общин логических принципах современной гармонии / Ю. Холопов. // Черты стиля Д. Шостаковича. – Москва, 1962.

 24. Чигарева Е. Ладогармоническая система в 4-м квартете БелыБартока и еёформообразующиефуункции / Е. Чигарева // Теоретические проблемы музыки ХХ века. Выпуск 1 и 2. – Москва : Музыка, 1978. – С. 60-103.

 25. Цуккерман В. Заметки о музыкальном языке Шопена / В. Цуккерман // Статьи и исследования советских музыковедов. – Москва, 1960.

 26. Тюлин Ю. О произведениях Бетховена последнего периода. Цепляемость музыкального материала / Ю. Тюлин // Бетховен, вып.1. – Москва, 1971.

 27. Тюлин Ю. Учение о гармонии / Ю. Тюлин. – Москва – Ленинград, т.1, 1937.

 28. Холопова В. Несколько наблюдений над ритмикой Д. Шостаковича / В. Холопова // Черты стиля Д. Шостаковича. – Москва, 1962.

Додаткова література

 1. Алфеевская Г. «ЦарьЭдип» Стравинского ( к проблеме неоклассицизма) / Г. Алфеевская // Теоретические проблемы музыки ХХ века. Выпуск 1 и 2. – Москва : Музыка, 1978. – С. 126-169.

 2. Арановский М. Мелодика С. Прокофьева / М. Арановский. – Л., 1969.

 3. Бобровский В. О некоторых чертах стиля Д. Шостаковича / В. Бобровский // Черты стиля Д. Шостаковича. – Москва, 1962.

 4. Вірановський Г. Про можливості подальшого розвитку теорії ладових функцій. Проблемы лада. Сборник статей. – Москва, 1972.

 5. Григорьева Г. Николай Сидельников / Г. Григорьева. – М., 1986.

 6. Григорьева Г. О святи полистилистики и драматургии в музыке советского балета («Ярославна» Б. Тищенко и «Степан Разин» Н. Сидельникова) / Г. Григорьева // Музыка и хореография советского балета, вып.1. – Москва, 1982.

 7. Григорьева Г. Стилевые проблемы русской советской музыки второй половины ХХ века. / Г. Григорьева. – Москва : Советский композитор, 1989.

 8. Земцовский И. О композиции русских «квинтовых» лирических песен.- / И. Земцовский // Вопросы теории и эстетики музыки, вып 4. – Ленинград : Музыка, 1965. – 133с.

 9. Кастальский А. Основы народного многоголосия / А. Кастальский. – Москва, 1948.

 10. Кастальский А. Особенности народно-русской музыкальной системы. Изд. 2. / А. Кастальский. – Москва, 1961.

 11. Кулаковский Л. Песня, её язык, структура, судьбы /Л. Кулаковский. – Москва, 1962.

 12. Оголевец А. Основы гармонического письма / А. Оголевец. – Москва, 1941.

 13. Рубцов Ф. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов /Ф. Рубцов. – Ленинград, 1962.

 14. Рубцов Ф. Смысловое значение кадансов в календарних напевах / Ф. Рубцов // Вопросы теории и эстетики музыки, вып.1. – Ленинград, 1962.

 15. Холопова В. Драматургия и музыкальные формы в кантате С. Губайдулиной «Ночь в Мемфисе» / В. Холопова // Музыка и современность. Сборник статей, выпуск 8. – Москва : Музыка, 1974.

 16. Хоминський Й. Історія гармонії та контрапункту. Т.1. / Й. Хоминський. – Київ, 1975.

 17. Шевалье Л. История учений о гармонии / Л.Шевалье. – Москва, 1931.

 18. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения С. Прокофьева (на материале его симфоний) / А. Шнитке // Черты стиля Д. Шостаковича. – Москва, 1962.

 19. Яворский Б. Скрябин / Б.Яворский // Избранные труды. Т.2, в ред. Д. Шостаковича. Ч. 1– Москва,1987.

Каталог: docs -> 2016
2016 -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
2016 -> М. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни практикум з публіцистики та редагування спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2016 -> Методичні рекомендації для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни «Фах»
2016 -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки Кафедра «Оркестрові інструменти» «Затверджую»
2016 -> Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «виконавський аналіз музичних творів»
2016 -> Аналіз результативності управління освітнім процесом у школі
2016 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2016 -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» розширений план лекцій навчальної дисципліни «музична педагогіка вищої школи»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка