Сьогодні освіта повинна забезпечувати формування І розвиток розумної, творчої та ініціативної особистості, здатної жити в сучасних умовах, реалізувати себе сприяти розвитку суспільстваСкачати 306.3 Kb.
Сторінка1/14
Дата конвертації13.01.2018
Розмір306.3 Kb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Додаток 1

Управління освіти і науки

Черкаської обласної державної адміністрації
Державний навчальний заклад

«Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»

Доповідь

«Формування літературної та комунікативної компетентностей на уроках зарубіжної літератури»


Викладача

зарубіжної літератури

Давиденко Л.М.


Звенигородка – 2016

Вміння вести розмову – це талант

Стендаль

Сьогодні освіта повинна забезпечувати формування і розвиток розумної, творчої та ініціативної особистості, здатної жити в сучасних умовах, реалізувати себе сприяти розвитку суспільства.

З кожним роком освіту удосконалюють і спрямовують на розвиток особистості учня, збільшується обсяг його самостійної роботи. Сучасна молода людина повинна бути більш швидкою, інформованою, креативно мислячою, а отже, і більш мотивованою до саморозвитку. А тому освіта, крім надання певного обсягу знань і вмінь, повинна сформувати творчо мислячу особистість здатну приймати відповідальні рішення, мати свою думку і вміти обстоювати її, адаптуватися до умов життя, готову до швидкої зміни соціально-культурних подій, тобто людину компетентну. Компетентність базується на предметних знаннях та вміннях, але стосується життєвих умінь людини, необхідних всім. А кожному в житті для досягнення успіху треба вміти займатися самоосвітою, критично оцінювати інформацію, співпрацювати в колективі, вміти братися за справу, вміти домовлятися.

Розвиток комунікативних здібностей є одним із основних факторів становлення сучасної особистості і позначаються на всіх видах діяльності, на ставленні до інших людей, до самого себе. До того ж в епоху масового поширення спілкування через електронні носії відбувається, на жаль, знецінення безпосереднього «живого» спілкування. А також втрата зацікавленості учнів до художнього читання збіднює образність, виразність мовлення, набуває популярності молодіжний сленг. Саме тому формування літературних та комунікативних компетентностей є актуальним питанням.

Незважаючи на велику кількість досліджень з даного питання, впровадження їх у практику вивчення літератури, проблема формування літературної та комунікативної компетентностей учнів і сьогодні залишається відкритою. Для удосконалення системи навчання педагогами застосовуються сучасні педагогічні інновації (інтерактивне навчання, ІКТ, технологія розвитку критичного мислення та ін.).

Що ж стосується уроків світової літератури, то це важлива складова гуманітарної освіти. Однією з головних завдань вивчення предмета «Зарубіжна література» – прилучення учнів до здобутків світової літератури і культури, розвиток творчої особистості, формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти» [З Програми]. Літературна компетентність – складова комунікативної компетентності – це набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і власного ставлення. Компетентність набувається учнями у процесі активної пізнавальної діяльності та діалогу з твором, автором, літературним героєм, однокласниками, педагогом. Літературна компетентність як предметна – ключова не тільки на уроці літератури і предметів суспільно-гуманітарного циклу, а й складова загальної культури особистості. Тому у шкільних програмах з літератури робиться постійний акцент на вихованні потреби в читанні, інтересу до художнього слова, розширенні читацького досвіду, розумінні прочитаного у школярів. Саме тому проблема виховання читача теж є проблемою даної доповіді. Літературна компетентність передбачає потребу у читанні як пізнанні і естетичному задоволенні, техніку читання, його культуру: свідомий вибір високохудожньої літератури, вміння її проаналізувати, висловлювати свої роздуми щодо літературних явищ тощо.

Це вимагає постійної уваги педагога до формування активного учня-читача, одночасного розгляду діяльності учителя-словесника та учня-читача, визначення умов ефективної організації навчального процесу на уроці. За створення умов співпраці, спілкування та обміну інформацією підвищується рівень пізнавальної активності школярів, ефективно перевіряються здобуті знання та навички, розвиваються та удосконалюються вміння застосовувати їх у спільній навчальній діяльності. Художній твір на уроці літератури відіграє головну роль. Тому будь-які види діяльності на уроці (переказ, аналіз, інтерпретація та ін.) відштовхуються від читання.

На уроках зарубіжної літератури з’являється потреба вчити учнів не тільки висловлювати думку, а й інтерпретувати, творчо говорити на основі художнього твору. Літературна та комунікативна компетентності наділені значним ступенем імпровізаційності, адже мовець має в будь-якій мовленнєвій ситуації точно висловити свою думку. Недостатній словниковий запас у сучасного учня може дезорієнтувати його у подібній ситуації. Саме тому для вчителя літератури, поряд з літературною компетентністю, значимою є комунікативно-мовленнєва. Адже дану компетентність необхідно формувати не лише на уроках зв’язного мовлення, але й у системі уроків, позаяк словниковий запас учнів потребує мотивації, постійного розвитку та тренувань умінь і навичок. Також, варто зазначити, що мовлення не зводиться до монологів та письмових робіт. Як правило, учні повинні стати і оратором, і співрозмовником, і опонентом, і доповідачем.

Літературна та комунікативна компетентності також характеризуються вмінням взаємодіяти з людьми в найбільш типових життєвих ситуаціях, навичками роботи в групі, умінням володіти різними соціальними ролями у колективі.

Літературна та комунікативна компетентності характеризуються цілою низкою інших здібностей людини, що виявляються у швидкості, глибині та міцності оволодіння засобами і прийомами діяльності, таким як: • умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;

 • вести діалог;

 • брати участь у дискусіях;

 • вести переговори;

 • уміння переконувати і відстоювати свою точку зору, тобто спілкуватися.

Формування літературної та комунікативної компетентностей на уроках зарубіжної літератури включає в себе:

 • осмислення, утвердження орієнтирів людської поведінки, шляхом аналізу художніх творів;

 • пояснення моральних норм і правил, з’ясування змісту і смислу моральних цінностей;

 • розширення духовного виднокола особистості;

 • розвиток культури мислення як результат дослідження творів;

 • набуття інтегрованої здатності учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і власного ставлення;

 • стимулювання компетентностей в процесі активізації пізнавальної діяльності та діалогу з твором, автором, літературним героєм, одногрупниками, педагогом;

 • формування вміння безконфліктного співіснування, обміну інформацією, співпраці;

 • спрямування духовно-моральної поведінки учнів у бік добра.

Ми вже визначили, що для формування літературної та комунікативної компетентностей потрібно щоб учні були й компетентними читачами. Розглянемо таблицю, в якій пропонується процес підготовки компетентного читача.

http://larisairodenko.com/images/dosvid/sxem1.jpg

Для реалізації ідеї необхідні ті підходи до навчання, які визначають спрямованість навчально-виховного процесу на уроці зарубіжної літератури  • на взаємодію і плідний розвиток особистості і педагога і учнів на основі партнерства і рівності у спілкуванні – особистісно-зорієнтований; 

 • на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань, формування навичок колективної діяльності, самоосвіти – діяльнісний; 

 • на досягнення результатів – компетентнісний. 

Сприятливе навчальне середовище (на засадах поваги та порозуміння) створює комфортні умови для спілкування, обміну досвідом, підтримки, взаємоконтролю та якісної самооцінки усіх учасників навчального процесу.

Умови реалізації: цілеспрямована педагогічна діяльність (на конкретний результат – компетентного читача), читання – основа усіх видів роботи на уроці; комфортні умови навчання (атмосфера поваги та порозуміння, співпраці та взаємодопомоги), активна самостійна пізнавальна та творча діяльність учнів (від прочитання до діалогу).

Узагальнимо, що ж ми розуміємо під формуванням літературної та комунікативної компетентностей учня:


 • сприяння розвитку реалізації літературних та комунікативних можливостей, позиції у спілкуванні;

 • формування вміння будувати стосунки з урахуванням особливостей інших людей;

 • формування активного слухання;

 • формування володіння своєю мовою та немовними засобами спілкування;

 • стимулювання активного висловлювання своєї думки та адекватного сприйняття відгуків;

 • навчання публічно захищати реферати, науково-дослідницькі роботи;

 • забезпечення толерантного спілкування учнів у процесі роботи на уроці та в позакласних заходах

Отже, серед основних суспільних компетентностей (соціальна, інформаційна, самоосвітня) значна роль належить саме літературній та комунікативній. Літературна та комунікативна компетентності – складові життєвої компетентності, яка включає сукупність вмінь, пов’язаних з результативним спілкуванням: володіння рідною та іноземними мовами; знання, вміння та навички, пов’язані із застосуванням засобів спілкування, здатність та готовність до уникнення та розв’язання конфліктів, володіння навичками самопрезентації.

Додаток 2


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка