Сучасні проблеми регіонального розвитку в УкраїніСкачати 105.37 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації12.09.2018
Розмір105.37 Kb.
ТипРеферат
  1   2   3   4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Реферат на тему:Сучасні проблеми регіонального розвитку в Україні

У даній статті піднімається проблема нерівномірності регіонального економічного розвитку в Україні та пов’язаних з цим питань соціально-економічного піднесення, вико­ристання внутрішніх ресурсів регіонів і зовнішніх джерел росту, вдосконалення відносин органів виконавчої влади усіх рівнів.

Теоретико-методологічні засади регіонального розвитку, трансформації регіональних господарських комплексів, регіональної політики визначені у працях українських економістів А. Амоші, П. Борщевського, С. Дорогунцова, Б.Данилишина, Л. Дейнеко, М. Долишнього, Л. Зайцевої, А. Єпіфанова, Н.Каніщевої, Є. Качана, В. Мамутова, А. Мазура, С. Мельника, В. Пили, В.Поповкіна, Т. Приходько, М. Тимчука, М. Фащевсь­кого, В. Фінагіна, М.Чумаченка та інших.

У працях вітчизняних та зарубіжних вчених вирішуються питання зменшення диферен­ціації регіонального розвитку, формування комплексних регіональних господарських систем, соціальної орієнтації економічного зростання.

Невирішеними залишаються проблеми, пов’язані зі зміною загальної макроекономіч­ної ситуації в Україні та кон’юнктури зовнішніх ринків, спеціалізації регіонів та тенден­цій у розміщенні продуктивних сил, механізмів реалізації регіональної політики. На відміну від існуючих досліджень дана стаття присвячена проблемам економічного зрос­тання регіонів України в умовах трансформації регіональних господарських систем і дії факторів, які сформувалися за останні роки і визначатимуть перспективи України на світо­вих ринках у довгостроковій перспективі.

На сучасному етапі Україна знаходиться на стадії економічного піднесення, яка активно розпочалась у 2000 році. Темп приросту ВВП склав за 2000 рік – 6 %, за 2001 – 9,2, за 2002– 4,1, за 2003 – 9,8 %. Таким чином, за чотири роки обсяги ВВП України збільши­лися на 32,1 %. Найбільший приріст валової доданої вартості (ВДВ) у січні 2004 року спо­сте­рігається у будівництві – 21,9 %, обробній промисловості –20,5, оптовій та роздрібній торгівлі – 9,4, добувній промисловості – 9,2 %. Водночас у темпах еконо­мічного розвитку регіонів простежується нестабільність і значна відмінність, зумовлена специфікою структури їх господарських комплексів, регіональною спеціалізацією, конку­рентоспроможністю продукції, активністю підприємницьких структур, економічною політикою держави стосовно підприємств-експортерів, що відбивається у внеску кожного регіону у загальний дохід і продукт держави. Так, у результаті невиваженості економіч­ної політики у 2002 році у грошово-фінансовому блоці економічних проблем інтенсивність економічного зростання зменшилась. Дефляційна політика щодо розвитку цього року, коли замість запланованих Урядом України 9 % інфляції на рік відбулася штучна дефляція в 0,6 % через завищення курсу гривні, завдала збитків експортному сектору економіки, який у сучасній структурі виробництва є таким, що найбільш динамічно розвивається і робить життєво важливі валютні вливання. Результатом цього стала втрата експортерами майже 5 млрд. грн. прибутку, 1,5 з яких передбачалось спрямувати у бюджети всіх рівнів. Постраждали і регіони експортної спеціалізації. Негативну роль у суспільно-економічних регіональних процесах, наповнюваності бюджетів усіх рівнів відіграла і жорстка моне­тарна політика. Недостатній рівень монетизації економіки, який залишається недостат­нім, призвів до ревальвації гривні, що відразу негативно вплинуло на підпри­ємства, які активно діють на зовнішніх ринках, а за ланцюговою реакцією і на внутрішньоорієнто­ваних виробників.

Динаміка частки валової доданої вартості (ВДВ) у регіонах України відбиває значні зрушення у територіальній структурі виробництва, які проявляються у перерозпо­ділі ресурсів суспільства на користь м. Києва, питома вага якого у ВДВ України зросла за останні шість років майже у 2,3 раза, що зумовлено високою інвестиційною активністю у місті, його особливим статусом, формуванням столиці європейського типу, розвитком сфери послуг, у тому числі висококваліфікованих і наукоємних (табл.1). З 18 млрд. грн. інвестицій в основний капітал у 2002 році в економіку міста було спрямовано 16 %, а з 2,7 млрд. доларів іноземних інвестицій – 15,2 %.

На цьому тлі зростання в інших регіонах України видається помірним, втратили значну частину свого потенціалу майже всі регіони, розвиток яких тісно пов’язаний з добувною промисловістю, а також ті, що спеціалізувались на машинобудуванні – Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Пол­тавська, Сумська, Харківська та Черкаська області.

Так, за кризові роки обсяги продукції паливної промисловості зменшились на 60 %, машинобудування – на 65 % при середньому зменшенні промислового виробництва на 43 %. Зростання у цих видах промислової діяльності останніх років не змогло компенсу­вати тривалого спаду, модернізувати та повністю завантажити потужності, що посилює диференціацію регіонального розвитку. За оцінками Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, співвідношення максимального і мінімального показ­ників регіонального розвитку у 2002 році становило від 3 разів за рівнем заробітної плати до 43 – за прямими іноземними інвестиціями (табл. 2).

Крім визначених, існують і інші проблеми. Так, викликає стурбованість стагнація у аграрній сфері Автономної Республіки Крим, Житомирській, Київській, Львівській, Тер­но­пільській областях, яка зумовлена процесом реформування сільського госпо­дарст­ва, недостатнім розвитком нових форм господарювання, низькою ефективністю вироб­ництва у новостворених агроформуваннях, фактором ціноутворення та суб’єктив­ним фактором. Результатом негараздів стала велика кількість збиткових підприємств сільсь­кого госпо­дар­ства, великі суми збитків, нерентабельність виробництва.

Таблиця 1
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка