Вступ навчальний курс «Митне право» є нормативною дисципліною І вивчається студентами курсу в семестрі. Мета курсуСторінка29/52
Дата конвертації11.10.2018
Розмір0.82 Mb.
ТипПротокол
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   52
2. Рольова гра «Провадження у справах про порушення митних правил»

Компетенції

 • знати поняття митного правопорушення та контрабанди;

 • порівнювати види правопорушень правил митного оформлення товару;

 • визначати позитивні та негативні аспекти переміщення товарів під негласним контролем;

 • аналізувати види юридичної відповідальності за митні правопорушення та контрабанду.

Інформаційне забезпечення:

(презентаційні матеріли, нормативно-правові акти).4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
У міжсесійний період робота студентів спрямована на вироблення у студентів навичок роботи з нормативно-правовоими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього юриста, як самостійність, активність, ініціативність та інші. У цей час студенти повинні виконати домашнє індивідуальне завдання або індивідуальну лабораторну роботу-онлайн в письмовому або електронному вигляді, яка захищається і обговорюється за графіком «Дня заочника». При цьому студент може набрати до 20 балів. Студент також повиннен виконати індивідуальне завдання за дистанційним курсом та подати в електронній формі, яке приймається викладачем в онлайн режимі, за що студент може набрати до 20 балів. За виконання вибіркового індивідуального завдання студент може отримати до 10 балів, подати яке слід в письмовій або електронній формі, а захист і обговорення результатів відбудеться за графіком «Дня заочника». Таким чином, студент може набрати за виконання вищезазначених завдань у міжсесійний період до 50 балів

5.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійною роботою студентів є спланована пізнавальна організаційно та методично направлена діяльність, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача, та яка спрямована на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу самостійно, у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Самостійна робота спрямована на вироблення у студентів навичок роботи з нормативно-правовоими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього юриста, як самостійність, активність, ініціативність та інші.

Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для даної дисципліни. Самостійна робота студентів проводиться в бібліотеці, методичному кабінеті, в аудиторії, комп‘ютерному класі або в домашніх умовах.

Видами самостійної роботи студентів є: репродуктивна, творча, комбінована. Самостійна робота репродуктивного типу являє собою процес ознайомлення з навчальним матеріалом за питаннями (темами), що винесені на самостійне вивчення, повторення матеріалу, який вивчався на аудиторних (лекційних, семінарських) заняттях, опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту, ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики тощо, а також виконання самостійних робіт по вивченому матеріалу в аудиторії.

Самостійна робота творчого характеру включає виконання індивідуальних завдань, які мають науковий або практичний характер і передбачають роботу з додатковими джерелами, підбірку матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінка правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності і тощо (підготовка рефератів, доповідей на аудиторні конференції, виступів на науково-практичні конференції тощо).

Самостійна робота як вид навчальної діяльності поділяється на кілька рівнів: доаудиторна, аудиторна та післяаудиторна.

Самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку рефератів; підготовку до семінарських занять; вирішення практичних завдань (в т.ч. їх письмове оформлення); виконання індивідуальних завдань; роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу; систематизацію навчального матеріалу перед модельним контролем тощо.

Зміст самостійної роботи студентів та її обсяг визначається викладачем, який організує та контролю самостійну роботу студентів над дисципліною. Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними, видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на семінарських заняттях, в процесі індивідуально-консультативної роботи та при підсумковому контролі знань.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручниками, начально-методичними посібниками, конспектами студентів, інформаційними базами даних тощо.

У процесі опрацювання навчальної програми студенти використовують додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена в даній робочій програмі.

Перелік питань і тем, що виносяться на самостійне вивчення студентів складає керівник курсу – лектор навчальної дисципліни на денній формі навчання – відповідно до навчальної програми та годин, що передбачені для самостійної роботи студента.

Перелік питань і тем, що винесені на самостійне вивчення, а також рекомендації щодо джерел надає студентам лектор курсу під час лекційних занять.

Консультативна допомога щодо організації вивчення конкретних питань надається викладачами лекцій та семінарських занять в години семінарських занять та індивідуальної роботи зі студентами. Контроль результатів самостійної роботи здійснює викладач семінарських занять та в процесі модульного контролю знань, а також на письмовому іспиті. Навчальний матеріал, що передбачений для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на лекційних та семінарських заняттях.

Оцінки, отримані студентами за виконання завдань самостійної роботи, враховуються при підсумковому контролі знань.

Теми рефератів


 1. Джерела митного права України

 2. Історичний розвиток митної справи в Україні

 3. Історичний процес розвитку митної служби України

 4. Правовий статус Державної фіскальної служби України та його відносини з іншими державними органами України

 5. Правове регулювання здійснення митного контролю на прикордонній митниці

 6. Особливості здійснення особистого огляду громадян

 7. Декларація як правовий документ

 8. Особливості декларування товарів на прикордонній та внутрішній митницях

 9. Правові та етичні питання контрабанди історичних національних цінностей

 10. Сучасний порядок оформлення ввозу-вивозу національної та іншої валюти

 11. Порівняльний аналіз правового оформлення ввезення приватних автомобілів на територію України за період 1991-2015 рр

 12. Особливості митного оформлення імпортуємих автомобілів та тих, що використовуються як засіб перевезення вантажу

 13. Історичний огляд виникнення Єдиного митного тарифу

 14. Існуючі види митних пільг та порядок їх встановлення

 15. Динаміка способів скоєння контрабанди в Україні за роки незалежності

 16. Основні критерії відмежування контрабанди від митних правопорушень

 17. Електронна митниця ЄС

 18. Електронне декларування в Україні та в країнах ЄС


6.ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА.

Індивідуально–консультативна робота проводиться викладачем зі студентами, здійснюється відповідно до графіка, складеного кафедрою, (знаходиться на кафедрі), в якому визначені форми індивідуально – консультативної роботи, а також час проведення цієї роботи та аудиторіяФорми індивідуально–консультативної роботи:

 • індивідуальні заняття з окремими студентами, щодо виконання ними додаткових індивідуальних завдань, написання творчих робіт до конференцій, курсових робіт, перевірка виконання завдань з самостійної роботи, діалог з різних навчальних проблем тощо;

 • консультації (проводяться за індивідуальним графіком викладача, що встановлений на кафедрі), що проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні та практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів, їх практичного застосування.

Види консультацій:

Тематичні – проводяться за певними темами курсу або за найбільш складними питаннями програмного матеріалу;


Цільові – використовуються перед проведенням модуля або іншого виду поточного чи підсумкового контролю;

Активні – з використанням активних методів навчання;


Каталог: 665844
665844 -> Методичні матеріали
665844 -> Міністерство освіти та науки україни
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю знань з дисципліни «договори у міжнародному праві»
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Методичні вказівки до написання реферату з навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
665844 -> Національна академія статистики, обліку та аудиту
665844 -> Тематика курсових робіт та вимоги до їхнього написання «кримінальне право»
665844 -> Модуль перший
665844 -> Робоча програма дисципліни "Гармонізація національного законодавства з міжнародно-правовими нормами" розроблена відповідно до Положення про робочу навчальну програму в кнеу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   52


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка