Тема 4. Суспільство, як соціальна структураСторінка6/6
Дата конвертації18.03.2019
Розмір1.02 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6
Тема 4. Суспільство, як соціальна структура.
План
1. Поняття соціальної системи. Структура і типологія суспільства.
2. Соціальні інститути та їх роль в житті суспільства.
3. Соціальна стратифікація, її джерела і чинники.

1. Література


1. А.І. Кравченко Соціологія: Загальний курс: Навчальний посібник для вузів. - М.: ПЕРСЕ; Логос, 2002 .- 271 с.
2. Авер'янов Л.Я. Соціологія: мистецтво задавати питання. Видання 2-е, перероблене і доповнене. - М., 1998 357 с.
3. Андрій Єрмолаєв Вибірковий метод в соціології Методичний посібник Москва 2000. - 25 с. няття соціальної системи. Структура і типологія суспільства.

1.Вчені по-різному трактують поняття "суспільство". Це багато в чому залежить від тієї школи або напряму в соціології, які вони представляють. Так, Е. Дюркгейм розглядав суспільство як надіндівідуальний духовну реальність, засновану на колективних уявленнях. За М. Вебером, суспільство - це взаємодія людей, що є продуктом соціальних, тобто орієнтованих на інших людей дій. Великий американський соціолог Толкотт Парсонс визначав суспільство як систему відносин між людьми, сполучною початком якої є норми і цінності. З точки зору К. Маркса, суспільство - це історично розвивається сукупність відносин між людьми, що складаються в процесі їхньої спільної діяльності.


У всіх цих визначеннях виражений підхід до суспільства як до цілісної системи елементів, що знаходяться між собою в тісному взаємозв'язку. Такий підхід до суспільства називається системним.
Система - це певним чином упорядкована множина елементів, взаємопов'язаних між собою і утворюють деякий цілісну єдність.
Таким чином, соціальна система - це цілісне утворення, основними елементами якого є люди, їх зв'язки, взаємодії і відносини. Ці зв'язки, взаємодії і відносини носять стійкий характер і відтворюються в історичному процесі, переходячи з покоління в покоління. [1]
Громадські взаємодії і відносини носять надіндівідуальний, надособистісний характер, тобто суспільство - це деяка самостійна субстанція, яка по відношенню до індивідів є первинною. Кожен індивід, народжуючись, застає певну структуру зв'язків і відносин і поступово включається в неї.
Таким чином, суспільство - це певна сукупність (об'єднання) людей. Але які межі цієї сукупності? За яких умов це об'єднання людей стає суспільством?
Ознаки суспільства як соціальної системи такі:
1) Об'єднання не є частиною будь-якої більшої системи (суспільства).
2) Шлюби укладаються (переважно) між представниками даного об'єднання.
3) Воно поповнюється переважно за рахунок дітей тих людей, які вже є його визнаними представниками.
4) Об'єднання має територію, яку вважає своєю власною.
5) У нього є власна назва і своя історія.
6) Воно володіє власною системою управління (суверенітетом).
7) Об'єднання існує довше середньої тривалості життя окремого індивіда.
8) Його об'єднує загальна система цінностей (звичаїв, традицій, норм, законів, правил, звичаїв), яку називають культурою.
Щоб уявити собі суспільство з точки зору предмету соціології, необхідно розрізняти три вихідних поняття - країна, держава, суспільство.
Країна - це частина світу або території, яка має певні межі і користується державним суверенітетом.
Держава - політична організація даної країни, що включає певний тип режиму політичної влади (монархія, республіка), органи та структуру правління (уряд, парламент).
Суспільство - соціальна організація даної країни, основою якої є соціальна структура. [4]
Які ж основні елементи структури суспільства?
Перш за все суспільство можна уявити як систему взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою соціальних спільнот. Для кожної спільності характерно виділення того чи іншого ведучого ознаки: стать, вік, національність, професія, роль, статус і т.д. Цей загальний ознака є домінуючим і має належати всім членам спільності, визначаючи її специфіку і відокремленість від інших спільнот. З іншого боку, загальна ознака є тим консолідуючим початком, завдяки якому розрізнена маса людей набуває характер цілісного утворення. Цей загальний ознака може мати природний (стать, вік) або соціальний (релігійна приналежність, статус і т.д.) характер.
Соціальні спільності можна розділити на види, найбільш загальними з яких є класи, верстви і групи.
Ідея поділу суспільства на класи належить французьким суспільствознавцям ХVIII-ХІХ ст., Але найбільшу увагу аналізу класового поділу суспільства приділяли К. Маркс і М. Вебер. Вони заклали традицію визначення класів в економічних поняттях. М. Вебер, наприклад, ділив населення на класи відповідно до нерівними життєвими шансами. А класичне марксистське визначення класів було дано В.І. Леніним: "Класами називаються великі групи людей, що розрізняються за їх місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва, по їх відношенню (здебільшого закріпленому й оформленому у законах) до засобів виробництва, по їхній ролі в громадській організації праці, а, отже, за способами одержання і розмірами тієї частки суспільного багатства, якому вони мають ". Альтернативну традицію, згідно з якою клас не є виключно економічне явище, розвивають деякі американські соціологи. Зокрема, незалежними факторами класу називаються соціальний статус і престиж.
Поняття соціального шару було введено в науку спочатку як альтернатива марксистської трактуванні класів і мала більше ідеологічний (спрямоване проти теорії класової боротьби), ніж науково розроблений характер. Проте в даний час розгляд суспільства з точки зору його поділу на верстви стало важливим предметом дослідження соціології.
Зараз можна говорити про те, що поняття соціального шару значно доповнює класову модель соціальної структури. Дійсно, соціальний клас не можна розглядати як однорідну соціальну спільність. Виділивши у кожному класі кілька шарів, можна відобразити об'єктивні відмінності різних груп населення в рамках окремо взятого класу.
Соціальна група - це найбільш загальне і спеціальне поняття соціології, що означає певну сукупність людей, що мають спільні природні і соціальні ознаки, об'єднаних спільними інтересами, цінностями, нормами і традиціями. [3]
Соціальні групи можна ділити залежно від наявності або відсутності офіційного соціально-юридичного статусу на формальні і неформальні. У залежності від кількості членів та умов внутрішньогрупової взаємодії соціальні групи поділяють на малі, середні та великі.
Говорячи про соціальну структуру, обов'язково необхідно виділяти і враховувати особливості суб'єктів соціальної системи, тобто тих елементів соціальної системи, які виступають як відносно самостійні "діючі особи". Такими суб'єктами соціальної системи є перш за все індивіди, спільності і соціальні інститути (про них - друге питання).
Суб'єкти соціальної системи вступають між собою в різного роду соціальні відносини. Соціальна діяльність включає в себе усвідомлену мету, засіб, сам процес діяльності та її результат. Таким чином, дія індивіда або групи отримує статус соціального тільки в тому випадку, якщо воно осмислено і соціально орієнтоване на інших людей.
Найбільш загальний розподіл соціальних відносин на види традиційно включає в себе економіку, політику, ідеологію.
При науковому аналізі соціальної системи конкретного суспільства необхідно враховувати її соціально-етнічні, соціально-демографічні, соціально-територіальні, соціально-професійні та соціокультурні характеристики. [1]
Всі мислиме і реальне різноманіття товариств, що існували колись і існують зараз, соціологи поділяють на певні типи. Кілька типів товариств, об'єднаних схожими ознаками і критеріями, складають типологію. Прийнято виділяти такі типології [2]:
• за наявності писемності - дописемних і письмові;
• за кількістю рівнів управління і ступеня соціальної диференціації (розшарування) - прості і складні;
• за способом виробництва, тобто способу добування засобів існування, - полювання і збирання; скотарство та городництво; землеробське; індустріальне; постіндустріальне;
• за способом виробництва і формою власності (К. Маркс і його вчення про суспільно-економічної формації) - первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне і комуністичне.
Сучасна соціологія використовує всі типології, об'єднуючи їх у свого роду синтезовану модель. Її автором вважають американського соціолога Даніела Белла (нар. 1919).
Він розділив всесвітню історію на три стадії - доіндустріальну, індустріальну та постіндустріальну. Доіндустріальне суспільство ще називають традиційним. Тут визначальним фактором виступає сільське господарство з церквою та армією як головними інститутами, в індустріальному суспільстві - промисловість з корпорацією та фірмою на чолі, в постіндустріальному - теоретичне знання з університетом як місцем його виробництва та зосередження.
Перехід від індустріального суспільства до постіндустріального супроводжується перетворенням товаропроізводящей економіки в обслуговуючу (перевага сфери послуг над сферою виробництва). Змінюється соціальна структура - класовий поділ поступається місцем професійною. Власність як критерій соціальної нерівності втрачає своє значення, вирішальним стає рівень освіти і знання.
2. Соціальні інститути та їх роль в житті суспільства.
Соціальні інститути (від лат. Institutum - встановлення, установа) - це історично сформовані стійкі форми організації спільної діяльності людей. Це - держава, політичні партії, армія, суд, сім'я, право, мораль, релігія, освіта та ін Їх виникнення обумовлено об'єктивною потребою суспільства в спеціальному регулюванні у сферах соціальних відносин та соціальної діяльності.
Кожен більш-менш оформлений інститут має свою мету, тобто коло групових або суспільних потреб, на які спрямована діяльність інституту.
Різноманіття соціальних інститутів визначається диференціацією соціальної діяльності на різні види: економічну, політичну, ідеологічну, культурну та ін Звідси в залежності від їх соціально-функціональної ролі соціальні інститути поділяють на типи:
• регулюючі репродуктивна поведінка (сім'я, сімейно-родинні зв'язки тощо);
• виховання, освіти, навчання, виробництва;
• забезпечують збереження організації суспільства (влада, політика);
• регулюють діяльність у сфері культури.
За характером організації розрізняють формальні та неформальні інститути.
Діяльність формальних інститутів заснована на чітко встановлених приписах (право, статут, посадові інструкції). Формальні інститути відіграють величезну і зростаючу роль у сучасному суспільстві.
Не менш важливу роль, особливо в сфері міжособистісного спілкування в малих групах, грають неформальні інститути (дворова компанія, компанія друзів). Однак цілі, методи, засоби вирішення завдань в такій групі суворо не встановлені і не зафіксовані у вигляді статуту.
З яких елементів складається соціальний інститут?
Кожен інститут включає в себе:
- Певну сферу діяльності;
- Групу осіб, уповноважених для виконання тих чи інших суспільних, організаційних чи управлінських функцій на основі встановлених прав і обов'язків;
- Організаційні норми і принципи відносин між офіційними особами (керівник-підлеглий, викладач-студент);
- Матеріальні засоби (громадські будівлі, обладнання тощо), необхідні для вирішення поставлених завдань.
Соціальні інститути відрізняються один від одного своїми функціональними якостями [2]:
1. Економіко-соціальні інститути - власність, обмін, гроші, банки, різні господарські об'єднання - забезпечують усю сукупність виробництва і розподілу суспільного багатства, з'єднуючи разом з тим економічне життя з іншими сферами соціального життя.
2. Політичні інститути - держава, партії, профспілки та інші громадські організації, що переслідують політичні цілі, спрямовані на встановлення і підтримання певної форми політичної влади. Їх сукупність складає політичну систему даного суспільства. Політичні інститути забезпечують відтворення і стійке збереження ідеологічних цінностей, стабілізують домінуючі в суспільстві соціально-класові структури.
3. Соціокультурні і виховні інститути ставлять метою освоєння і наступне відтворення культурних і соціальних цінностей, включення індивідів у визначену субкультуру, а також соціалізацію індивідів через засвоєння стійких соціокультурних стандартів поведінки, і нарешті, захист визначених цінностей і норм.
4. Нормативно-орієнтують - механізми морально-етичної орієнтації і регуляції поводження індивідів. Їх мета - додати поведінці і мотивації моральну аргументацію, етичну основу.
5. Нормативно-регламентовані - здійснюють соціальну регуляцію поводження на основі норм, правил і розпоряджень, закріплених у юридичних і адміністративних актах. Обов'язковість норм забезпечується примусовою силою держави і системою відповідних санкцій.
6. Церемоніально-символічні і ситуаційно-конвенціональні інститути. Ці інститути засновані на більш-менш тривалому прийнятті конвенціональних (за договором) норм, їх офіційному і неофіційному закріпленні. Ці норми регулюють повсякденні контакти, різноманітні акти внутрішньогрупового та міжгрупового поведінки. Вони визначають порядок і спосіб взаємного поводження, регламентують методи передачі й обміну інформацією, вітання, звертання і т.д., хід зборів, діяльність якихось об'єднань.
Порушення нормативної взаємодії з соціальним середовищем, в якості якого виступає товариство або спільнота, називається дисфункцією соціального інституту. Особливо гостро ця проблема виникає в часи революцій або швидких соціальних змін, коли багато традиційних громадські інститути або припиняють свою діяльність, або адаптуються до вирішення нових соціальних завдань. Але формування громадських інститутів вимагає часу. У підсумку люди стикаються з серйозними труднощами неврегульованості виникаючих нових соціальних відносин і підтримки громадського порядку в традиційних сферах життя. Такі перехідні періоди, коли суспільство зіштовхується з дезорганізацією традиційних інститутів, Е. Дюркгейм назвав аномією.
Соціологи завжди надавали великого значення вивченню цієї проблеми. Польський соціолог Ян Щепаньский вказує на такі основні умови ефективного функціонування соціальних інститутів:
1. Чітке визначення мети і кола виконуваних дій, або ж обсягу функцій. Якщо функції інституту визначені нечітко, він не може без конфліктів включитися у глобальну систему інститутів даного суспільства й натрапляє на різні протидії.
2. Раціональний розподіл праці і раціональна його організація.
3. Деперсоналізація дій. Передбачається, що офіційні особи будуть виконувати свої функції в суворій відповідності з розпорядженнями, а не в залежності від індивідуальних інтересів і уявлень своїх прав і обов'язків. В іншому випадку інститут втрачає суспільний характер, престиж і довіру з боку суспільства, перетворюється в установу, залежне від приватних інтересів. Звичайно, жоден інститут не може позбутися від впливу особистих інтересів і взагалі від індивідуальних особливостей чиновників, але такий вплив повинен контролюватися суспільством і зводитися до мінімуму. Використання ресурсів громадських інститутів в егоїстичних інтересах працюючих у них людей - дуже поширене явище, яке соціологи називають "бюрократизацією".
4. Визнання і престиж, якими інститут повинен мати в очах всієї групи або її переважної частини.
5. Безконфліктне включення в загальну систему інститутів. Неможливий, наприклад, механічне перенесення політичних інститутів західної демократії в суспільство з зберігаються сильними родовими або клановими соціальними зв'язками.
Інститути будь-якого суспільства являють собою складну інтегровану систему, що має власної соціальної інерцією. Саме тому глибокі інституційні реформи, як правило, стикаються з серйозними труднощами і часто зазнають невдачі. Історія знає не так вже й багато прикладів ефективного та безболісного реформування суспільних інститутів. Частіше такі реформи завершувалися бурхливими революційними подіями. Таким чином, внутрішня узгодженість у діяльності інститутів є необхідною умовою нормального функціонування всього суспільства.
3. Соціальна стратифікація, її джерела і чинники.
Поняття соціальної стратифікації тісно пов'язане з поділом суспільства на соціальні верстви, а стратифікаційних модель суспільства будується на основі такого явища, як соціальний статус.
Соціальний статус - це положення, займане людиною або групою в суспільстві і пов'язане з певними правами і обов'язками. Це положення завжди співвідносні, тобто розглядається у порівнянні зі статусами інших індивідів або груп. Статус визначається професією, соціально-економічним становищем, політичними можливостями, підлогою, походженням, сімейним станом, расової та національної приналежністю. Соціальний статус характеризує місце людини або соціальної групи в соціальній структурі суспільства, в системі суспільних взаємодій і обов'язково містить оцінку цієї діяльності з боку суспільства (інших людей і соціальних груп). Остання може виражатися в різних якісних і кількісних показниках - авторитет, престиж, привілеї, рівень доходів, нагорода, звання, слава і т.п. [4]
Існують різні види статусів.
Особистий статус - становище, яке людина займає в малій або первинній групі залежно від того, як він оцінюється за своїми індивідуальними якостями.
Соціальний статус - становище людини, яке він займає автоматично як представник великої соціальної групи або спільності (професійної, класової, національної).
У кожної людини в суспільстві є не один статус, а скоріше статусний набір - сукупність всіх статусів, що належать одному індивіду. У зв'язку з цим виникає необхідність виділяти головний статус - найбільш характерний для даного індивіда статус, за яким його виділяють оточуючі або з яким вони ототожнюють його.
Прийнято також виділяти приписаний статус (незалежний від бажань, прагнень і зусиль конкретної людини) і який досягається статус (положення, яке людина досягає завдяки своїм власним зусиллям).
Таким чином, соціальна стратифікація - це розташування людей у ​​статусному ієрархії зверху вниз. Термін "стратифікація" запозичений з геології, де він позначає вертикально розташовані шари землі, які виявляються при розрізі. Стратифікація - певний зріз соціальної структури суспільства, або теоретичний кут зору на те, як влаштоване людське суспільство. У реальному житті люди, звичайно, не стоять над або під іншими.
У соціологічній науці можна зустріти різні концепції (теорії) соціальної стратифікації. Так, німецький соціолог Ральф Дарендорф (нар. 1929) запропонував в основу соціальної стратифікації покласти політичне поняття "авторитет", яке, на його думку, найбільш точно характеризує відносини влади і боротьбу між соціальними групами за владу. На основі цього підходу Р. Дарендорф становить структуру суспільства складається з керуючих і керованих. Перших він у свою чергу ділить на керівників-власників і керівників-невласника, або бюрократів-менеджерів. Других він також поділяє на дві підгрупи: вищу або робочу аристократію і нижчу - низькокваліфікованих робітників. Між цими двома основними групами він поміщає так званий "новий середній клас".
Американський соціолог Л. Уорнер запропонував свою гіпотезу соціальної стратифікації. У якості визначальних ознак страти він виділив 4 параметри: дохід, престиж професії, освіта, етнічну приналежність. Інший же американський соціолог Б. Барбер провів стратифікацію за шістьма показниками:
1) престиж, професія, влада і могутність;
2) рівень доходу;
3) рівень освіти;
4) ступінь релігійності;
5) положення родичів;
6) етнічна приналежність.
Французький соціолог Ален Турен (нар. 1925) вважає, що всі ці критерії вже застаріли і пропонує визначати страти з доступу до інформації.
Панівне становище, на його думку, займають ті люди, які мають доступ до найбільшої кількості інформації.
Крім названих концепцій виділяють ще й функционалистская теорію стратифікації. Наприклад, К. Девіс і У. Мур стверджують, що нормальне функціонування суспільства здійснюється як реалізація різних ролей і їх адекватне виконання. Ролі ж розрізняються за ступенем своєї соціальної важливості. Деякі з них більш важливі для системи, і виконувати їх складніше, що вимагає спеціальної підготовки і винагороди.
З точки зору еволюціонізму, в міру ускладнення та розвитку культури відбуваються поділ праці і спеціалізація діяльності. Одні види діяльності виявляються більш важливими, які вимагають тривалої підготовки і відповідної винагороди, інші ж - менш важливі і тому більш масові, легко замінні.
Російський соціолог А.І. Кравченко пропонує свого роду узагальнюючу модель соціальної стратифікації. Статусну ієрархію зверху вниз він має в своєму розпорядженні за чотирма критеріями нерівності:
1) неоднакові доходи,
2) рівень освіти,
3) доступ до влади,
4) престиж професії.
Індивіди, що володіють приблизно однаковими або схожими ознаками, відносяться до одного шару, або страті.
Нерівність тут є символічним. Воно може виражатися в тому, що бідні верстви мають мінімальний дохід, який визначається порогом бідності, живуть на державну допомогу, не в змозі купувати предмети розкоші і насилу купують предмети тривалого користування, обмежені у проведенні повноцінного відпочинку та дозвілля, мають низький рівень освіти і не займають владних позицій у суспільстві. Таким чином, чотири критерії нерівності відображають крім усього іншого відмінності в рівні, як, образ і стиль життя, культурні цінності, як житло, типі соціальної мобільності.
Зазначені критерії приймаються за основу типологізації соціальної стратифікації. Виділяють стратифікації:
• економічну (доходи),
• політичну (владу),
• освітню (рівень освіти),
• професійну.
Кожну з них можна представити у вигляді вертикально розташованої шкали (лінійки) з нанесеними поділками.
В економічній стратифікації поділами вимірювальної шкали виступає кількість грошей, що припадають на індивіда або сім'ю за рік або за місяць (індивідуальний чи сімейний дохід, виражений у національній валюті). Який дохід респондента, таке місце на шкалі економічної стратифікації він і займає.
Політичну стратифікацію важко будувати за єдиним критерієм - такого в природі не існує. Використовуються його замінники, наприклад, посади в державній ієрархії від президента і нижче, посади в компаніях, організаціях, посади в політичних партіях і т.д. або їх комбінації.
Освітня шкала будується за кількістю років навчання в школі та вузі - це єдиний критерій, який свідчить, що в суспільстві є єдина система освіти, з формальної сертифікацією його рівнів, кваліфікації. Людина, що має початкову освіту, розташується внизу, що має диплом коледжу або університету - в середині, а отримав ступінь доктора або професора - нагорі.
Престиж професій можна визначити тільки шляхом соціологічного опитування. Щоб отримати відомості у масштабах всього суспільства, опитування слід проводити на загальнонаціональній вибірці. Наприклад, в США престиж професій регулярно вивчається з 1949 р. На загальнонаціональною вибіркою визначається престиж 90 професій та видів занять від міністра до сантехніка. Оскільки запитують пересічних громадян, то отримують зріз громадської думки, а не оцінку експертів. До найбільш престижних професій у США ставляться: професор університету, лікар, юрист, вчений; до середніх - менеджер, дрібний власник, інженер; до нижчих - водій, сантехнік, сільськогосподарський робітник.
Виходячи зі стратифікаційних теорій, в соціології прийнято розрізняти чотири історичні типу стратифікації: рабство, касти, стани і класи.
Найбільш жорсткий тип - рабство. Раб - людина, що є власністю іншої людини. Така форма власності існувала один раз в історії.
Більш м'який тип - касти. Приналежність до касти була довічна, закріплювалася релігійно, але не економічно чи політично. Власність на людину була відсутня. Касти грунтувалися на довічному прикріпленні до однієї професії.
Стану - юридичне закріплення положення людини в соціальній ієрархії. Перехід з нижчого стану до вищого можливий ще за життя, але за виняткових обставин. Так, в Росії за особливі заслуги перед батьківщиною людині міг бути наданий дворянський титул.
Класи, що з'явилися пізніше за всіх, знаменують перехід до відкритого суспільства. Належність до класу ніяк не оформляється. Існує вільний перехід з одного класу до іншого. Дохід стає головним визначником соціально-економічного становища в суспільстві. Описана вище чотиривимірні модель соціальної стратифікації характеризує саме сучасне суспільство.
У цілому концепції стратифікації розглядають нерівність як природний стан суспільства, тому страти не лише розрізняються за своїми критеріями, але і розміщуються в жорсткій системі підпорядкування одних верств іншими, привілейованого становища вищих і підлеглого положення нижчих. У дозованої формі допускається навіть ідея деяких соціальних протиріч, які нейтралізуються можливостями соціальної мобільності.
Соціальна мобільність - сукупність соціальних переміщень людей у ​​суспільстві, тобто змін свого статусу. Розрізняють вертикальну та горизонтальну мобільність. Вертикальна мобільність передбачає переміщення індивіда з однієї страти (стану, класу) в іншу і залежно від напряму буває висхідній і низхідній. Якщо індивід переходить з однієї соціальної групи в іншу, розташовану на одному і тому ж рівні, то це - горизонтальна мобільність. [1]
Важливе місце у системі соціальної стратифікації сучасного суспільства займає так званий середній клас. Це - соціальний клас, що складається з людей, що володіють середнім для даного суспільства стандартом життя. Класичною моделлю суспільства середнього класу вважаються США. Сьогодні тут виділяють 4 основних класи: вищий, середній, робочий і нижчий. Кожен з них (за винятком робітничого класу) розбивається на 2-3 шари. Середній клас в США складає більше 60%. У всіх економічно розвинених країнах, незважаючи на культурні та географічні відмінності, частка середнього класу сягає 55-60%. У країнах же економічно слаборозвинених можна говорити лише про процес формування середнього класу. Так, у сучасній Росії середній клас становить за різними оцінками від 12 до 25% населення. Схожі цифри називають і білоруські соціологи, оцінюючи частку середнього класу в Республіці Білорусь в 18-20%.

Тема 5. Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин.


План

  1. Сутність соціальних відносин

  2. Специфіка соціальних відносин в суспільстві.

  3. Конфлікт. Як прояв відносин

Література:

1. Городяненко В.П. Соціологія. – К.: Академія, 1999. – С.296-304.

Важливою формою вияву соціальних тривалих, сталих, системних, оновлюваних, різноманітних за змістом зв'язків є соціальні відносини.

Вони є відносинами схожості й відмінності, рівності й нерівності, панування і підлеглості між окремими людьми та їх групами.

Основою соціальних відносин є соціальні зв'язки, які об'єднують індивідів, групи та інші елементи суспільства у функціональне ціле. Ядром їх є відносини рівності та нерівності, позаяк розкривають взаємини між людьми, які перебувають на різних соціальних позиціях. Йдеться про складну діалектику рівності й нерівності між людьми у межах соціальної структури суспільства. Оскільки відносини абсолютної рівності неможливі, провідними виступають відносини соціальної нерівності.

Характер соціальної нерівності у системі соціальних відносин визначають:

— відмінності між людьми закладені природою, притаманні їм від народження: етнічна належність, статеві й вікові особливості, фізичні можливості, інтелектуальні здібності та ін.;

— відмінності між людьми, що виникають у зв'язку з професійними ролями;

— відмінності між людьми, що зумовлені володінням (власністю, товарами, привілеями та ін.).

Відносини нерівності у певних ситуаціях перетворюються на відносини соціальної рівності (коли йдеться про справедливе стимулювання рівноцінної праці).

Виокремлюють різноманітні види соціальних відносин:

— за обсягом владних повноважень: відносини по горизонталі, відносини по вертикалі;

— за ступенем регламентування: формальні (офіційно оформлені), неформальні;

— за способом спілкування індивідів: безособові або опосередковані, міжособові або безпосередні;

— за суб'єктами діяльності: міжорганізаційні, внутріорганізаційні;

— за рівнем справедливості: справедливі, несправедливі.

Основою відмінностей між соціальними відносинами є мотиви і потреби, головними з яких є первинні та вторинні потреби (влада, повага) кожної людини.

Внаслідок суперечливості соціальних відносин однією з форм соціальної взаємодії суб'єктів стає соціальний конфлікт.Соціальний конфлікт (лат. conflictus — сутичка) — зіткнення двох або більше сил, спрямованих на забезпечення своїх інтересів в умовах протидії.

Це вища стадія розвитку суперечностей у системі відносин людей, соціальних груп, соціальних інститутів суспільства, яка характеризується максимальним посиленням суперечливих тенденцій та інтересів їх поведінки.

Щодо сутності соціальних конфліктів у соціологічній науці склалося дві точки зору. Одна з них (К. Маркс) виходить з того, що конфлікт — це тимчасовий стан суспільства, організації, який може бути подоланий різноманітними засобами. За другою (Р. Дарендорф, Л. Козер та ін.), конфлікт — це нормальний стан, об'єктивна риса соціальних систем, зумовлена суперечливою природою суспільного життя, результат опору відносинам владарювання і підкорення. Придушення соціального конфлікту веде до загострення, а раціональна його регуляція — до підконтрольної еволюції. Цим зумовлені функції соціальних конфліктів: інтеграція соціальних організацій (вплив на встановлення оптимального співвідношення індивідуальних і групових інтересів); сигналізація (виявлення проблем, недоліків тощо); інновація (внаслідок конфлікту визначаються шляхи подолання опору інновації); інформація (через конфлікт розкривається латентна інформація); стабілізуюча, гносеологічна та навчальна.

Конфлікт є найважливішою формою відносин суб'єктів соціальної взаємодії, мотивація яких зумовлена різними цінностями і нормами, інтересами і потребами. Сутнісний його аспект полягає в тому, що ці суб'єкти діють у межах ширшої системи зв'язків, яка модифікується (закріплюється або руйнується) під впливом конфлікту. Учасниками соціального конфлікту можуть бути індивіди, групи, організації. Суб'єктами — особи, групи, спільноти, здатні створювати конфліктну ситуацію, впливати на її розвиток, поведінку учасників.

Виділяють такі стадії соціального конфлікту:

1. Передконфлікт (виникнення соціальної напруженості).

2. Зростання напруги (поява конфліктної ситуації).

3. Безпосередній розвиток конфлікту (стадія відкритої боротьби сторін).

4. Регулювання (розв'язання соціального конфлікту).

Розв'язується соціальний конфлікт зняттям соціальної напруги на ранніх стадіях формування конфліктної ситуації. Конфліктологи розглядають такі способи подолання конфліктів: компроміс, конкуренція, втеча, згода, співробітництво, вважаючи співробітництво єдиною конструктивною можливістю подолання конфліктної ситуації.

Джерелом загострення конфліктів між великими групами є ескалація незадоволення існуючим становищем, зростання домагань, радикальна зміна свідомості та соціального самопочуття. Незадоволення, набуваючи відкритої форми, стимулює соціальний рух, під час якого з'являються лідери, формується ідеологія захисту інтересів. На цьому етапі конфлікт стає відкритим і незворотним, то перетворюючись на постійний компонент суспільного життя, то завершуючись перемогою ініціюючої сторони або вирішуючись на основі взаємних поступок сторін.

Адекватний аналіз конфліктної ситуації передбачає чітке з'ясування обставин визрівання конфлікту, під час якого можуть функціонувати історичні, соціально-економічні та культурні чинники, які завершуються у діях політичних структур та інститутів.

Існують різноманітні класифікації соціальних конфліктів:

— за включеністю до системи організаційних зв'язків — функціональні та дисфункціональні;

— за специфікою впливу на організацію — конструктивні та деструктивні;

— за тривалістю — короткотермінові й довготермінові тощо.

Конфлікти бувають агоністичні (примиримі) й антагоністичні (непримиримі). Антагоністичні конфлікти, якщо упущені можливості їх вирішення, перетворюються у хронічні й навіть непримиримі. Кожен з основних типів конфліктів перебирає на себе особливості системи, у якій вони виникають і відбуваються:

Соціально-економічний конфлікт. Виникає внаслідок незадоволення існуючим економічним становищем, погіршення порівняно із звичним рівнем споживання й життя (реальний конфлікт потреб), гіршим станом, вищим порівняно з іншими соціальними групами (конфлікт інтересів).

Національно-етнічний конфлікт. Спричиняється проблемами державного суверенітету, вирішенням територіально-статусних питань, міжклановими суперечками тощо.

Політичний конфлікт. Пов'язаний зі свідомо регульованими цілями, спрямованими на перерозподіл влади. Для цього має бути сформована нова політична еліта.

Існують дві точки зору на природу конфліктів: ресурсна та ціннісна. Ресурсна базується на матеріалістичному розумінні конфлікту, який завжди розгортається за суттєво значущі засоби життєдіяльності; ціннісна— на системах цінностей, вірувань і переконань, несумісних принципах суспільного устрою, взаємовиключних культурних стереотипах. Звідси постає класифікація конфліктів.Конфлікти ресурсів. Причиною їх є обмеженість ресурсів (економічних, матеріальних та ін.), що існує практично завжди. Саме у зв'язку з розподілом ресурсів і виникають суперечності.

Конфлікти цілей. Як правило, це позиційні конфлікти. Вони виникають, коли сторони, що виконують одне й те саме завдання, займають різні позиції, переслідують свої цілі.

Конфлікти цінностей. Спричинюють їх певні цінності різних індивідів та соціальних груп щодо значущих аспектів соціального життя.

Конфлікти комунікацій. Передумовою їх є або недостатня передача інформації, або її викривлення.

Беручи за основу рівень конфліктуючих сторін, конфлікти класифікують на:

— міжіндивідуальні;

— міжгрупові (групи інтересів, етнонаціональні групи);

— конфлікти між асоціаціями (партіями);

— внутрі- та міжінституційні конфлікти;

— конфлікти між секторами суспільного розподілу праці;

— конфлікти між державними утвореннями;

— конфлікти між культурами або типами культур.

Ця схема домінує під час класифікації соціальних конфліктів, позаяк в її основу покладено особливості сторін, що беруть участь у них: рольові (особистісні), міжособові, міжгрупові, позиційні, загальносоціальні.

Зростання конфліктності у суспільстві є природним наслідком загострення боротьби за панування тих чи інших цінностей, претензій на певний статус, владу, інші засоби висхідних соціальних і політичних угруповань. Від того, наскільки вдається збалансувати конфліктну ситуацію, досягти консенсусу, залежить роль соціального конфлікту в соціальному розвитку, який або стає джерелом прискореного розвитку суспільства, або породжує соціальний хаос. За сучасних умов важливими є пошуки компромісів у міждержавних, регіональних, міжнаціональних і міжрегіональних конфліктах. Найжорстокіпіа форма їх вирішення — збройне насильство, що часто призводить до тупикової ситуації.

Певні особливості мають соціальні конфлікти на етапі модернізації суспільства. Це пов'язано з дією двох груп чинників. Першу становлять інтереси основних соціальних груп й особливості політичної культури, що виражається у кризі політичної культури (криза ідентичності й легітимності). Друга обумовлюється рівнем інституціалізації політичних відносин та якостями політичних керівників, що відображається в кризі державного управління (криза розподілу, проникнення у владні структури тощо). Проміжне становище між ними посідає криза політичної участі, що виникає як наслідок нерозвинутої культури та ігнорування вимог рівності у процесі прийняття державних рішень. І хоча соціальний конфлікт є одним з рушіїв соціального прогресу, нерідко під час його вирішення вдаються до консенсусу (згоди, одностайності співучасті).
Тема 6. Соціальні процеси. Особливості етнічних, релігійних процесів в Україні.

План


  1. Поняття соціального процесу.

  2. Сучасна конфесійна карта України

  3. Специфіка етнічних процесів в Україні

Література:

  1. Городяненко В.П. Соціологія. – К.: Академія, 1999. – С. 1 – 11.

  2. Радугін А.А. Социология. Курс лекцій. – М.: Юрист, 1997.

  3. Жоль В.А. Соціологія. – К.: Знання, 2005.

  Однією з головних умов типологізації є з'ясування базових критеріїв класифікації досліджуваного явища. Один із критеріїв класифікації соціальних процесів — ступінь їх загальності. Згідно з ним, розрізняють соцієтальні (глобальні), загальні, особливі й окремі соціальні процеси. До соцієтальних відносять процеси всесвітньо-історичного розвитку цивілізації, глобальні процеси економічних, демографічних, екологічних та інших змін. Загальними вважають процеси, пов'язані з функціонуванням таких соціальних інститутів, як системи управління, охорони здоров'я, освіти, виховання тощо. До особливих належать процеси урбанізації, адаптації, стабілізації.


    Масштабність і значимість вищезазначених процесів очевидна, однак зрозуміти й оцінити багатство їх змісту можна тільки завдяки пізнанню різноманітних окремих (одиничних) процесів, унікальність яких утворюють історичні, генетичні, економічні, культурні, географічні та інші об'єктивні й суб'єктивні чинники становлення особистості, сім'ї, трудового колективу, інших одиниць соціуму. Соціальні процеси можуть відбуватися об'єктивно та суб'єктивно, бути вираженими у конкретній чи абстрактній формі, детермінованими внутрі-
    шніми чи зовнішніми чинниками, пов язаними із структурними чи функціональними змінами, кількісними чи якісними показниками вимірювання.
    У розмежуванні соціальних процесів часто використовують поділ їх на прості й складні, на процеси розвитку і деградації. Щодо системи, в якій відбуваються процеси, їх класифікують на:
    — внутріособистісні (напр., процес самоосвіти);
    — процеси, які відбуваються у стосунках між двома індивідами;
    — процеси, які відбуваються у стосунках між індивідом і групою;
    — процеси, які змінюють організацію і внутрішню структуру спільноти;
    — процеси, які змінюють відносини між двома групами (спільнотами);
    — процеси, які змінюють структуру й організацію глобального суспільства.
    Є спроби класифікувати соціальні процеси, взявши за основу не масштаби системи, в якій вони відбуваються, а зміст змін, які вони зумовлюють. Так, польський соціолог Я. Ще-паньський, класифікуючи соціальні процеси, виходить з того, що основним джерелом суспільного життя є необхідність задоволення різноманітних потреб. Прагнучи одержати засоби для задоволення потреб, люди стикаються з аналогічними прагненнями інших людей, що спричиняє різні явища, процеси. Ці прагнення можуть бути пристосовані одне до одного, причому процес пристосування можливий у різних формах.
    Цілком можливий процес співробітництва з метою спільного добування необхідних благ і цінностей. Ймовірне і виникнення процесу суперництва, конкуренції, зумовлене прагненням випередити аналогічне прагнення інших індивідів і груп у досягненні мети. Якщо в процесі суперництва виявиться прагнення ліквідувати конкурента чи якусь його систему предметів або цінностей, то суперництво перетворюється на конфлікт, який також може мати різноманітні види й інтенсивність. Все це — процеси, які відбуваються під час взаємодії між людьми.
    Виділяють також процеси мобільності, тобто процеси, які змінюють місце індивідів чи груп як у просторі, так і в соціальних структурах.
    Існують процеси, які змінюють соціальну організацію спільноти. Вони поділяються на процеси дезорганізації і процеси реорганізації. Процеси змін в системах культури впливають на стосунки між людьми, на організацію і структуру
    спільноти, наприклад, процеси, які змінюють системи ідеологи, релігії, науки, техніки.
    Скажімо, процеси пристосування виявляються завжди там, де індивід чи група опиняються в новому середовищі.
    Пристосування — прийняття індивідом чи групою культурних норм, цінностей та еталонів нового середовища, якщо норми й цінності, засвоєні в старому середовищі, не приводять до задоволення потреб, не створюють прийнятної поведінки.
    Про пристосування говорять, наприклад, коли група емігрантів потрапляє в країну з іншою культурою і соціальною організацією; коли змінюються умови економічного і політичного устрою; коли молода людина приходить з навчального закладу на виробництво та ін. Таким чином, пристосування — це формування типу поведінки, придатного для життя в новому зовнішньому середовищі. Оскільки умови зовнішнього середовища безперервно змінюються, можна вважати, що процеси пристосування певною мірою відбуваються в суспільстві постійно. Залежно від значимості соціальних змін і ставлення до них індивідів розрізняють процеси пристосування швидкі й повільні, короткочасні й тривалі. Тривала непристосованість призводить до дезорганізації особистості. А групи чи спільноти, які не можуть пристосуватися до нових умов середовища чи до глобальних змін у суспільстві, в культурі, техніці тощо, піддаються дезорганізації.
    Співробітництво — соціальний процес, який полягає в узгодженій діяльності індивідів, груп у досягненні загальної мети, незалежно від її характеру.
    Співробітництво між партнерами (індивідами чи групами) передбачає наявність спільних або схожих інтересів, усвідомлення кожною стороною необхідності й можливості взяти на себе реалізацію завдань для їх досягнення, виявлення аналогічних прагнень з іншого боку, наявність каналів і засобів взаєморозуміння, достатнє розуміння і знання один одного для впевненості в лояльності, встановлення засобів і правил, які забезпечують співробітництво. Сутність співробітництва — взаємна користь. Співробітництво можливе на основі взаємного пристосування, що передбачає і відмову від деяких власних цінностей.
    Суперництво — соціальний процес, який полягає у зіткненні протилежних інтересів індивідів, груп або прагнення до задоволення однакових інтересів за допомогою тих самих засобів, якими інші групи чи індивіди хочуть реалізувати власні інтереси.
    Але суперництво не обов'язково призводить до конфлікту. Змагаються, наприклад, учні за одержання найкращого атестата. Суперництво може виникати і тоді, коли конкуренти на високу посаду, на високе становище не знають один про одного.
    Конфлікт—соціальний процес, у якому індивід або група прагнуть досягнення власних цілей (задоволення потреб, реалізації інтересів) шляхом усунення, знищення чи підпорядкування собі іншого індивіда або групи з близькими чи ідентичними цілями.
    Конфлікт також може виникнути між групами, які мають різні цілі, але для їх досягнення намагаються скористатись одними й тими ж засобами. В конфлікті завжди є усвідомлення противника, чітко окреслена ситуація. Його породжує антагонізм, різні системи цінностей, упереджене ставлення, зумовлене відчуттям небезпеки. Конфлікт може виявлятися в різних формах. Скажімо, боротьба — це форма конфлікту, в якій противники прагнуть продемонструвати свою перевагу. Мета боротьби — змусити суперника до капітуляції через визнання переваги і прийняття умов, які випливають із цього визнання в даній конкретній сфері.
    Конфлікти можуть виникати скрізь, де є протилежні інтереси, цілі, сповідування протилежних систем цінностей. Конфлікти бувають економічними, класовими, політичними, етнічними, релігійними тощо.
    Якщо в межах існуючої організації і системи контролю процеси пристосування, співробітництва, суперництва і конфлікту підтримуються в такій рівновазі, що соціальному порядкові нічого не загрожує, стверджують, що ці процеси протікають соціальне організовано. Але за перевищення допустимої межі нестійкості цієї рівноваги, а також коли задоволенню потреб членів спільноти загрожує небезпека, настає стан соціальної дезорганізації.
    Дезорганізація — сукупність соціальних процесів, які спричиняють в межах певної спільноти дії, що не відповідають нормам, оцінюються негативно і перевищують допустимий оптимум, загрожуючи нормальному розвитку процесів колективного життя.
    Вона полягає в дезінтеграції інститутів, які не виконують своїх завдань, в ослабленні механізмів формального і неформального контролю, нестійкості критеріїв оцінок, у поведінці, яка суперечить усталеним і допустимим нормам.
    Процеси соціальної дезорганізації зумовлені різними причинами: стихійними лихами, тривалими війнами, політичними кризами, радикальними змінами системи влади, рево-
    люціями, масовими міграціями населення, радикальними змінами в одній галузі господарства, науки чи техніки, які порушують рівновагу й узгодженість з іншими галузями і зумовлюють зниження ефективності дії інститутів і форм соціального контролю. Серед причин соціальної дезорганізації і масові захворювання, участь у вирішенні питань колективного життя неврівноважених чи психічно хворих людей тощо. Усі соціальні переміщення особистості чи соціальної групи охоплює процес мобільності.
    Соціальна мобільність — процес переміщення індивідів між ієрархічними або іншими елементами соціальної структури: трудовими колективами, соціальними групами, верствами та категоріями населення.
    Розрізняють два типи соціальної мобільності: горизонтальну і вертикальну. До горизонтальної соціальної мобільності відносять процеси переміщення в географічному просторі і процеси переходу з групи в групу без зміни соціального статусу (зміна місця проживання, перехід індивіда з однієї сім'ї в іншу). З вертикальною соціальною мобільністю пов'язують переміщення суб'єкта з одного соціального пласта в інший, вгору чи вниз, щаблями ієрархізованої соціальної диференціації.
    Залежно від напрямку переміщення існує два типи вертикальної мобільності: «просування вгору» і «деградація», тобто соціальне підвищення і соціальне пониження. Мобільність у формі підвищення — це проникнення індивіда з нижчої соціальної верстви у вищу або створення такими індивідами нової групи і проникнення всієї групи у вищі верстви, на рівень уже існуючих груп із цих верств.
    Низхідна соціальна мобільність існує у двох різновидах. Суть першого полягає в переміщенні індивіда з вищої соціальної позиції на нижчу; при цьому група, до якої він раніше належав, не руйнується. Інший різновид проявляється в деградації соціальної групи загалом, в пониженні її рангу на тлі інших груп або в порушенні її соціальної єдності, В першому випадку можна уявити людину, що впала за борт корабля, в другому — занурення у воду самого судна з усіма пасажирами на борту.
    Процеси соціальної мобільності є важливими показниками ефективності різних типів суспільних укладів. Суспільства, в яких забезпечені умови для вертикальної мобільності, тобто переходу від нижчих до вищих верств, груп, класів, де є широкі можливості для територіальної, в тому числі через межі країни, мобільності, називають відкритими. Закрити-
    ми, замкнутими називають типи суспільств, у яких такі переміщення надто ускладнені або практично неможливі. Таким суспільствам властива кастовість, клановість чи гіпер-політизованість. Відкриті шляхи для вертикальної мобільності є важливою умовою розвитку сучасного суспільства. Інакше постійно виникатимуть соціальна напруженість і конфлікти.
    Особливим різновидом соціальної мобільності є міграція.
    Міграція — процес зміни постійного місця проживання індивідів чи соціальних груп, їх переміщення в інший регіон чи іншу країну, а також переселення з села в місто або навпаки.
    Соціологи виділяють три групи чинників, які спонукають людей до зміни місця проживання: чинники виштовхування, притягання, доступності шляхів міграції.
    Чинники виштовхування пов'язані з незадовільними умовами існування індивідів в їх рідних місцях. Це можуть бути соціальні потрясіння (міжнаціональні конфлікти, війни, диктатури), економічні кризи, стихійні лиха та ін.
    Чинниками притягування є сукупність привабливих умов для проживання в інших місцях, наприклад, вища оплата праці, вища політична стабільність, кращі умови для соціального піднесення. Значна відмінність економічних, політичних і соціальних умов існування в різних регіонах чи країнах сприяє міграції.
    Доступність шляхів міграції характеризується наявністю чи відсутністю бар'єрів для реалізації потенційними мігрантами своїх намірів щодо змін місця проживання. Часто саме дія цих чинників нейтралізує дію сил виштовхування та притягання.
    Виділяють міграцію міжнародну і внутрішню, пов'язану з переїздами в межах багатьох чи однієї країни.
    Негативні наслідки мають як штучне стримування міграції, так і надмірне її стимулювання. Перше, як правило, пов'язане з порушенням прав людини. З ним пов'язані і депортації народів, здійснювані диктаторськими, тоталітарними режимами. Надмірна міграція може призводити до негативних змін демографічного складу регіону чи країни, ринку робочої сили, зниження інтелектуального рівня суспільства.
    Пострадянський простір в останньому десятиріччі XX ст. став одним із найдинамічніших за станом рухливості населення регіоном у світі. Головною причиною цього став розпад Радянського Союзу і утворення нових незалежних держав. У внутрішній політиці деяких пострадянських держав був взятий курс на етнократизм, що виштовхувало значні
    маси людей із місць постійного проживання, породжувало значні міграційні потоки. Позначилися на цьому і непоодинокі вогнища міжетнічних конфліктів та громадянських воєн — Нагірний Карабах, Фергана, Таджикистан, Придністров'я, Абхазія, Північний Кавказ. Багато людей прийняли рішення про переселення на хвилі прагнення возз'єднатися з рідними, сім'ями, які опинилися тепер в інших країнах.
    Активізації міграційних потоків в Україну сприяло відновлення історичної справедливості щодо незаконно депортованих народів, відновлення їх політичних прав, моральна реабілітація. Ще однією причиною активних міграційних процесів на пострадянському просторі є диференціація за рівнем життя нових держав і регіонів. Показником дії цих чинників є зміна напрямків міграційних потоків. Наприклад, якщо у 1991—1992 рр. в Україну більше приїздило людей, ніж виїздило з неї, то, починаючи з 1994 року, з погіршенням економічної ситуації, з України більше стало виїздити. Активізації зовнішньоміграційних процесів в Україні сприяло утвердження права людини на свободу вибору місця проживання і свободу пересування.
    Своєрідним міграційним явищем в умовах економічної кризи, безробіття стало «човникування». Люди їздять в інші країни, щоб вигідно продати товари вітчизняного виробництва, а звідти привезти для продажу іноземний товар.
    Процеси мобільності й дезорганізації часто зумовлюють процеси реорганізації, реформування й інтегрування системи інститутів, стандартів поведінки і критеріїв їх оцінки. Іноді процеси реорганізації охоплюють одночасно макро- і мікроструктури спільнот. У процесі реорганізації відбувається пошук нових принципів упорядкування елементів спільноти, тобто пошуки нового її життєвого порядку. Він може бути матеріалізований свідомими зусиллями, спрямованими на створення нових основ функціонування і розвитку спільноти, спонтанним пристосуванням нових елементів чи пристосуванням до нової ситуації. Традиційно реорганізація у першій фазі реалізації посилює дезорганізацію, практично неминучу в перехідному періоді.

Тема 7. Особистість у системі соціальних зв’язків.

План

1. Соціологічні підходи у вивченні особистості в системі соціальних зв’язків2. Різні точки зору на особистість у системі соціальних зв’язків

3. Основні проблеми соціології особистості

Література:

1. Городяненко В.П. Соціологія. – К.: Академія, 1999. – С.316-325.

Специфіка соціологічного підходу до вивчення людини полягає у з'ясуванні, в першу чергу, того в людині, що безпосередньо пов'язане із соціальним життям, включеністю людини у систему соціальних відносин, — тобто не її біологічних чи психічних особливостей, а суто соціальних характеристик. Звідси виникає потреба у чіткому розмежуванні термінів, які використовуються у соціогуманітарних науках по відношенню до людини в її різноманітних іпостасях.

У буденній свідомості досить часто ототожнюються поняття «людина», «особистість», «індивід». В соціології ж ці поняття як синоніми не використовуються і достатньо чітко розрізняються.

Термін «людина» вживається як родове поняття, що вказує на приналежність до людського роду — вищої сходинки розвитку живої природи на нашій планеті. Тобто поняття людини вказує на якісну відмінність людей від тварин, на людину — продукт природи, і служить для характеристики всезагальних, притаманних всім людям якостей і особливостей, що знаходить свій вияв у назві «homo sapiens», або «людина розумна».

Термін «індивід» вживається у значенні «конкретна людина», одиничний представник людського роду, коли необхідно підкреслити, що йдеться не про все людство загалом і не про будь-яку людину в ньому.

Термін «особистість» служить для характеристики соціального в людині. Якщо «людина» — це перш за все продукт природи, то «особистість» — продукт суспільства! Але було б спрощенням розглядати людину лише як продукт суспільного розвитку. В соціології, особливо сучасній, людина-особистість трактується переважно як суб'єкт суспільних процесів, тобто їх активний діяч і творець.

Ця активна творча діяльність стає можливою і продуктивною завдяки оволодінню особистістю успадкованою від попередніх поколінь культурою. Водночас, як слушно зазначає відомий харківський соціолог О.Якуба, не можна відмовлятись від урахування біологічних особливостей людини, здатних опосередковано впливати на формування соціальних властивостей індивіда. Особистість, на її думку, доцільно визначити як усталений комплекс якостей і властивостей людини, які набуваються під впливом відповідно? культури суспільства і конкретних соціальних груп та спільнот, до яких вона належить і у життєдіяльність яких включається. Тому предметом дослідження в соціології виступає «homo socius» — «людина соціальна».

Термін «індивідуальність» означає те особливе і специфічне, що вирізняє одну людину з-поміж інших, включно з її природними і соціальними, фізіологічними і психічними, успадкованими і набутими якостями. Але і у випадку вживання цього терміну соціологію цікавить не сама по собі неповторність та індивідуальність, а її вплив на соціальні процеси та місце в них.

Соціологія у розгляді цих категорій та їх співвідношення виділяє кілька важливих вихідних принципів. По-перше, кожен індивід є людиною, але не кожен — особистістю. Особистістю не народжуються, — нею стають. Індивід, у даному випадку, є висхідним пунктом для розвитку в людині особистості, а особистість, в свою чергу, — це підсумок розвитку індивіда, найповніше уособлення всіх людських властивостей.

По-друге, особистість є конкретним виразом суті людини, але й одночасно втіленням соціальна значущих рис і властивостей даного суспільства та його культури. Немає людини і особистості «взагалі» — обидві вони чітко ідентифікуються з певним суспільством, конкретною спільнотою і нормами та цінностями культури.

По-третє, включення особистості у суспільство здійснюється через її входження до різноманітних соціальних спільнот, прошарків і груп; саме вони є основним шляхом сполучення суспільства і людини протягом усього її життя. Особистостями стають у спільнотах, але і сама людина-особистість згодом утворює нові спільноти відповідно до власних інтересів та умов, що змінюються.

Можна погодитись з авторами вітчизняного навчального посібника «Соціологія: Наука про суспільство» (Харків: 1996), які вважають, що соціологія особистості зосереджується на трьох основних проблемах: вивченні особистості як елемента, творця і представника соціальних спільнот і соціальних інститутів; аналізі особистості як об'єкта соціальних відносин (коли на перший план висувається вплив суспільства на особистість в процесі її формування, соціалізації, виховання, тощо) і розгляді особистості як суб'єкта суспільних відносин (включно з її соціальною діяльністю, активністю і творчістю в суспільному житті).

2. Різні точки зору на особистість у системі соціальних зв’язків

З'ясування місця і ролі особистості в системі соціальних спільнот, на думку О.Якуби, можливе через розкриття поняття «соціальний статус». Соціальний статус особистості — це її позиція в соціальній системі, пов'язана з приналежністю до певної соціальної групи чи спільноти, аналізом її соціальних ролей та якістю і ступенем їх виконання. Соціальний статус охоплює узагальнюючу характеристику становища індивіда в суспільстві: професію, кваліфікацію, характер реально виконуваної праці, посаду, матеріальне становище, політичний вплив, партійну і профспілкову приналежність, ділові стосунки, національність, релігійність, вік, сімейне становище, родинні зв'язки, — тобто все те, що Р.Мертон називає «статусним набором». В соціології вирізняються соціальні статуси привласнені, або одержані незалежно від суб'єкта, найчастіше від народження (раса, стать, вік, національність), і досягнуті, або надбані власними зусиллями індивіда (сімейне становище, партійна заангажованість, входження до певної громадської організації, профспілки, тощо).

Соціальна роль — це очікувана типова поведінка людини, пов'язана з її соціальним статусом. Людина в суспільному житті, як правило, виконує декілька соціальних ролей, які утворюють, згідно термінології Р.Мертона, «рольовий набір». Соціальні ролі конкретної людини-особистості можуть закріплюватись формально (через посередництво закону чи іншого правового акту) або носити неформальний характер (наприклад, моральні норми поведінки в тому чи іншому суспільстві).

Одна з перших спроб систематизації соціальних ролей належить Т.Парсонсу. На його думку, кожну роль можна описати, п’ятьма основними характеристиками:

• емоційною (одна роль вимагає емоційної стриманості, інша — цілковитої розкутості);

• способом одержання (одні притаманні особистості органічно, інші виборюються нею);

• масштабом (декотрі ролі сформульовані і суворо обмежені, а деякі нечіткі й розмиті);

• ступенем формалізації (дія згідно жорстко встановлених правил і приписів або довільна дія);

• характером і скеруванням мотивів (орієнтованих на особистий прибуток або на загальне благо).

Однією з принципових засад рольової теорії особистості є визнання залежності соціальної ролі людини, як істоти соціальної, від очікувань інших людей, пов'язаних з їх розумінням соціального статусу конкретної особистості. Розбіжність між уявленнями про соціальну роль тої чи іншої особистості та її реальною поведінкою виступає основою соціальних конфліктів, що звичайно носять міжособистісний характер. Внутрішній конфлікт особистості може виникнути внаслідок виконання людиною декількох соціальних ролей, несумісних між собою; його наслідком, як правило, є стрес. Роль соціології полягає у виявленні передконфліктних і передстресових ситуацій або грунту для їх появи та у пошуках конкретних шляхів гармонізації соціальних ролей.

Помітне місце у соціологічній думці сучасності займають теорії соціальної установки, в яких особистість являє собою результат установок, що їх формує суспільство самим фактом постійної повсякденної дії, впливів, тиску на індивіда. Накопичення людиною протягом її життя різноманітних установок призводить до того, що вона звикає бути особистістю; у неї складається принципова установка на те, щоби бути особистістю.Тема 8. Соціологія гуманітарної сфери

План
1. Поняття соціальної системи. Структура і типологія суспільства.


2. Соціальні інститути та їх роль в житті суспільства.
3. Соціальна стратифікація, її джерела і чинники.

1. Література


1. А.І. Кравченко Соціологія: Загальний курс: Навчальний посібник для вузів. - М.: ПЕРСЕ; Логос, 2002 .- 271 с.
2. Авер'янов Л.Я. Соціологія: мистецтво задавати питання. Видання 2-е, перероблене і доповнене. - М., 1998 357 с.
3. Андрій Єрмолаєв Вибірковий метод в соціології Методичний посібник Москва 2000. - 25 с. няття соціальної системи. Структура і типологія суспільства.

Розмірковуючи про місце соціологи в системі суспільних і гуманітарних наук, А.О.Бороноєв, В.Я.Єльмеєв, В.М.Орлов у статті "Про предмет соціології як загальної науки про суспільство" пишуть, що природу, наприклад, вивчають фізика, геологія, хімія, біологія, філософія та інші науки. Чи виникла, запитують автори статті, в їх шерензі наука, яка б не була ні фізикою, ні філософією, ні хімією і т. д. Такої науки немає, і ніхто серйозно не займається її створенням.

Місце соціологи стосовно специфічних суспільних дисциплін таке ж саме, як і загальної біології стосовно анатомії, фізіології та інших спеціальних біологічних галузей; положення загальної фізики стосовно акустики, електроніки, вчення про світло і т. д.; місце хімії стосовно органічної і неорганічної хімії.

Розглядаючи соціологію як специфічну систему знання в системі суспільних і гуманітарних наук, слід зазначити, що особливе місце її в цій системі пояснюється, по-перше, тим, що соціологія—це наука про суспільство, його явища і процеси; по-друге, вона включає в себе загальну соціологічну теорію, тобто теорію суспільства, яка виступає як теорія і методологія всіх інших суспільних і гуманітарних наук; по-третє, всі суспільні і гуманітарні науки, які вивчають різні сторони життєдіяльності суспільства і людини, завжди включали в себе соціальний аспект" тобто її закони і закономірності, які вивчаються в тій чи іншій сфері суспільного життя, реалізуються через діяльність людини; по-четверте, техніка і методика вивчення людини і її діяльності, методи соціального виміру і т. д., які розробляються соціологією, вкрай необхідні для використання їх для інших суспільних і гуманітарних наук. По-п'яте, склалася ціла система досліджень, які проводяться на стику соціології та інших наук. Ці дослідження отримали назву соціальних (соціально-економічні, соціально-політичні, соціально-демографічні, соціально-екологічні і т. д.).

Визначення поняття "соціологія"

Отже, соціологія — це розгалужена система знань, яка включає в себе загальну еорію про становлення, розвиток і функціонування соціальних спільностей різного рівня і відносини між ними, це галузеві і спеціальні соціологічні теорії, які охоплюють порівняно вузьку предметну сферу, а також ще більш вузькі спеціалізовані прикладні розробки часткових соціальних проблем.

Сьогодні в літературі є чимало визначень соціології як науки. Аргументоване, на наш погляд, визначення соціології дав П.Сорокін, який вважав, що соціологія — це наука про суспільство і закономірності, які проявляються у суспільних явищах. Предметом вивчення соціології, на думку автора, є суспільство та його явища. Слід зазначити, що спроби якнайдокладніше дати визначення соціології мали місце в колишньому СРСР ще в середині 60-х років.

За нашим переконанням, найбільш вдалим на сьогодні є визначення, подане в колективній праці, де автори підкреслюють: "...Соціологія — наука про становлення, розвиток і функціонування соціальних спільностей, про соціальні процеси і соціальні відносини між спільностями, між спільностями і особистістю, наука про суспільство і суспільні відносини".

Зі спробами виділити соціальне у вузькому значенні слова, тобто у всередині самого суспільства, відрізнити соціальні відносини від політичних, економічних та інших, пов'язане формування різних предметних галузей соціології. Так виникло ціле сімейство соціологій: праці, освіти, політики, сім'ї та інших соціальних інститутів і процесів. З'явились соціологічні теорії середнього рівня, що спираються на матеріали емпіричних досліджень. В окремий пласт соціологічного знання виділилась методика, техніка і організація соціологічних досліджень.

Тема 13. Соціологія права.

План

1 Об'єкт і предмет соціології права2 Методологія та методи соціології права

3 Розвиток соціології права як науки

Література:

1.Гойман-Калинский И.В. и др. Элементарные начала общей теории права. М., 2003

2.Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

3.Касьянов В.В. Социология права: учебное пособие / В.В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2002.Соціологія права як специфічна галузь соціології
У розділі загальної соціології уже відзначалося, що суспільство — це організована, упорядкована і саморегулююча спільність людей, дії, взаємодії і відносини між якими ґрунтуються на сформованій у ній культурі як системі усвідомлених і сприйнятих зразків поведінки, насамперед на визначених соціальних цінностях і нормах. Тому воно не може обійтися без соціального регулювання, у системі якого праву належить особлива, провідна роль. Право — частина соціального контролю, виражає основні постулати даного суспільства, що спираються на особливе, державне забезпечення.
Право — це система встановлених чи санкціонованих державою загальнообов'язкових соціальних норм, що регулюють дії, поведінку і стосунки людей (їхніх груп, державних і суспільних органів, організацій і установ) і забезпечених державним примусом чи його погрозою.
У даному загальному визначенні відбиті найбільш важливі, необхідні родові ознаки (атрибути) права, що відрізняють його від інших соціальних явищ.
Право носить нормативний характер, тобто наказує чи забороняє ті або інші вчинки, ту або іншу поведінку. Його настанови відрізняються загальністю й обов'язковістю для всіх членів суспільства, знеособленістю, чіткістю і визначеністю. Право — застосування рівного масштабу до різних соціальних суб'єктів в однакових ситуаціях. Цим нормативне регулювання відрізняється від індивідуального, пов'язаного з разовим персональним регулюванням у конкретній ситуації і не носить тому нормативного характеру, тобто характеру загальних правил.
Право — це не проста і не довільна сукупність соціальних норм, а їх складна і досить струнка система, що відрізняється своєю цілісністю і структурованістю.
Право — система не всяких соціальних норм, а тільки тих, які забезпечені загрозою застосування санкцій з боку держави. Цим насамперед правові соціальні норми відрізняються від інших соціальних норм — моральних, релігійних, традиційних та ін. Разом з тим треба враховувати, що правова норма — це не тільки закони, але й урядові та адміністративні постанови, судові рішення нормативного характеру.
Загальнообов'язкова системно-нормативна природа і сутність права визначають його першорядну роль у соціальному управлінні, де об'єктами й одночасно суб'єктами такого управління виступають як окремі люди і їхні групи, так і соціальні інститути й організації. З того часу як виникла політична організація суспільства, саме праву належить найважливіша роль в утриманні людей від антисоціальної поведінки і забезпеченні виконання їхніх обов'язків на благо цивілізованого суспільства.
При різних підходах до визначення права і більш ніж столітньої активної дискусії з цього приводу, запропоноване вище визначення є досить широко визнаним. При цьому, звичайно, різні школи і напрямки в соціології права і юриспруденції й у цих загальних рамках виявляють свою специфіку, роблячи акцент на ту чи іншу сторону права чи по-різному тлумачать її. Так, для нормативної концепції права, історично характерної насамперед для юриспруденції, особливо властиве висування на перший план догми права, тобто аналіз права з погляду внутрішнього змісту законів та інших правових нормативних актів. На відміну від цього соціологічна концепція права, у тому числі й марксистська, наголошує на з'ясуванні зв'язку права із суспільством, його соціальної обумовленості і соціальній дії.
Право не можна ототожнювати з законодавством. Перше ширше за друге.
Тому, що, як уже відзначалося, право знаходить своє вираження не тільки в законах, але й у підзаконних актах нормативного характеру й у судових рішеннях, особливо в рамках англосаксонських правових систем, що багато в чому базуються на прецедентному праві.
Право — це не тільки закон, законодавство само по собі, а й його дія, засновані на них правовідносини.
Право може виражатися в не законодавчій формі ще й тому, що існує природне право, загальні права людини, принципи і норми міжнародного права.

Чинне законодавство певної країни (наприклад, фашистської, тоталітарної) може носити не правовий характер, тобто порушувати права людини, норми і принципи демократичного міжнародного права (в історичному плані — проблема відповідності чи невідповідності позитивного діючого права природному праву, а сьогодні — принципам і нормам правової держави).


Неправомірно зводити право і до правосвідомості, хоча ототожнення цих близьких і тісно взаємопов'язаних явищ зустрічається не так уже й рідко.
Право — це частина об'єктивної соціальної реальності, що існує за межами суспільної свідомості, хоча й відбита ним у правосвідомості.
Право у всіх його проявах і зв'язках — загальний об'єкт вивчення ряду суспільних наук, включаючи філософію права, соціологію права, політологію права, правознавство (у тому числі і юридичній теорії права), психологію права, правову антропологію й ін. Але це положення вірне лише стосовно розуміння об'єкта цих наук у найширшому розумінні. У більш вузькому розумінні не тільки в предметі, але й в об'єкті кожної з цих наук, власне кажучи, знаходить своє вираження не тільки загальне, але й особливе. У цьому розумінні об'єктом кожної з цих наук є не право взагалі, а право в якісно визначеному, специфічному його об'єктивному взаємозв'язку:*
із усією світобудовою (філософія права);*
із соціумом (соціологія права);*
із політикою, політичним життям (політологія права);*
із правовими структурами, явищами і процесами (правознавство); із психікою (психологія права);*
із людиною (правова антропологія) і т. п.
Соціологія права вивчає не все у праві і не право, узяте саме по собі, а соціальне в праві, взаємодію соціального і правового, тобто соціальну обумовленість права, соціальні умови й основи його дії і соціальну роль права. Іншими словами, у завдання соціології права входить дослідження права як важливого елемента соціальної системи, його взаємодії з іншими соціальними структурами, тобто з'ясування, зокрема, того, як, з одного боку, у суспільстві виникає і визріває соціальна потреба в правовому регулюванні тих чи інших суспільних відносин і як у процесі такого регулювання відбиваються особисті, групові і суспільні інтереси; а з іншої, як здійснюються соціальні функції права, яким чином і наскільки ефективно під впливом права в суспільстві відбуваються ті чи інші соціальні зміни. Сказане дозволяє визначити:
Соціологію права як науку про загальну і специфічну соціальну властивості, закономірності і механізми взаємодії суспільства як соціальної системи і права, як його підсистеми, як засобу соціального регулювання.
З цих принципових позицій необхідно вирішувати і питання про природу соціології права і її місце в системі суспільствознавчого знання.
Соціологія, безсумнівно, є міждисциплінарною галуззю наукового знання, яка виникла і розвивається на стику соціології і правознавства. Це означає, що немає місця соціологи права ні там, де норми права і правовідносини досліджуються поза зв'язком із соціумом, ні там, де соціальні явища і процеси не опосередковуються правом.
Але це не означає, що якісна визначеність, природа і місце соціології права чітко не можуть бути визначені чи що соціологію права можна розглядати як галузь юридичної науки. Як видно із самої назви цієї області наукового знання, мова йде саме про соціологію, а не про правознавство. Соціологія права — специфічна галузь соціологічної науки і як така, поряд з десятками інших часткових соціологій, взаємовідноситься із соціологією як частина і ціле.
Соціологія права, у свою чергу, неоднорідна і має досить складну внутрішню структуру, пов'язану насамперед із системою самого права. Так, говориться про соціології державного (конституційного) права, карного, цивільного, сімейного, адміністративного й іншого права. Не всі галузі соціології права одержали однакову розробку в нас і у світі в цілому. Найбільш широко і глибоко розроблені проблеми соціології карного, сімейного і деяких інших галузей права.
Становлення і розвиток соціології права
У науці немає чіткої й однозначної відповіді на питання: хто є основоположником соціології права.
Каталог: Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> II%20курс%20Загальноосвітня%20підготовка
II%20курс%20Загальноосвітня%20підготовка -> Перелік тем для самостійного вивчення з дисципліни «Фізика» для студентів І і ІІ курсу
II%20курс%20Загальноосвітня%20підготовка -> Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів Запорізького гідроенергетичного коледжу здіа
II%20курс%20Загальноосвітня%20підготовка -> Методичні вказівки до семінарських занять для студентів Запорізького гідроенергетичного коледжу здіа спеціальності 05050203 «Обслуговування засобів гідромеханізації»
II%20курс%20Загальноосвітня%20підготовка -> Запорізька державна інженерна академія
II%20курс%20Загальноосвітня%20підготовка -> Біографія Івана Франка Іван Якович Франко
II%20курс%20Загальноосвітня%20підготовка -> Пояснювальна записка тематичний план самостійної роботи Рекомендована література 5
Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, семінарських занять для студентів всіх спеціалізацій Запорізького гідроенергетичного коледжу здіа
Електронна%20бібліотека%20ЗГЕК%20ЗДІА%20%20PDF -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та семінарських занять для студентів Запорізького гідроенергетичного коледжу здіа


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка