Виконання робочого навчального плану школиСторінка15/125
Дата конвертації27.06.2018
Розмір4.89 Mb.
ТипДовідка
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   125
Виконання робочого навчального плану школи

та навчальних програм за 2014-2015 навчальний рік

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2012 № 347/2002, Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Статуту школи, відповідно до річного плану школи, з метою перевірки виконання навчальних програм адміністрацією школи проаналізовано стан виконання навчальних планів і програм у зв'язку із закінченням 2014/2015 навчального року та видано наказ по школі від 29.05.2015 № 47 «Про виконання робочого навчального плану та навчальних програм у 1-11-х класах у 2014/2015 навчальному році».

Перевірено:


  1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними
    програмами.

  2. Фактична кількість використаних годин:

- використання годин інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану;

- відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плану ванню;

- послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему.


  1. Виконання вчителями вимог навчальних програм:

- кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, уроків позакласного читання;

- розподіл навчального матеріалу;

- оцінювання результатів навчальних досягнень учнів;

- проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з графіком тематичного оцінювання.  1. Адекватність оцінювання рівня навчальних досягнень учнів вимогам навчальних програм.

Робочий навчальний план ХСШ № 109 на 2014/2015 навчальний рік було складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 №1/9–303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року».

Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, індивідуальних та групових занять. Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладені за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Курси за вибором та спецкурси викладені за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та авторськими програмами, затвердженими Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Виконання навчальних планів здійснювалось у межах часу, відведеного робочим навчальним планом на вивчення навчальних дисциплін. Вивчення навчального матеріалу відповідає календарно-тематичному плануванню уроків учителів, які були обговорені на засіданнях ШМО та погоджені із заступниками директора з навчально-виховної роботи на початку кожного семестру.

Календарні плани вчителів були складені на підставі чинних навчальних програм з урахуванням забезпечення стандартів освіти, вікових особливостей учнів. Тематичне оцінювання проводилося у різних рекомендованих формах, а саме: тести, контрольні та практичні роботи, усні опитування тощо.

Заплановані навчальні екскурсії та навчальна практика проведені протягом навчального року згідно з наказом ХСШ №109 від 29.08.2014 № 72 “Про організацію навчальних екскурсій та навчальної практики у 1-8-х, 10-х класах у 2014/2015 навчальному році”.

За кількістю фактично проведених занять має місце відставання з деяких предметів. Окремі уроки були пропущені у зв’язку із курсовою перепідготовкою, тарифною відпусткою, відпусткою без збереження заробітної плати та через хворобу вчителів.

За результатами перевірки встановлено, що станом на 29.05.2015 інваріантна та варіативна складові частини навчальних планів виконано повністю.

Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему (враховуючи ущільнення навчального матеріалу).

Кількість годин, відведених для вивчення програмового матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’язковий мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання, робіт із зв’язного мовлення виконано в усіх класах.
У 2014/2015 навчальному році у школі реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. У своїй діяльності педагогічний колектив школи керувався основними нормативно-правовими актами, зокрема Конституцією України, Законами України «Про засади державної мовної політики», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), постановами Кабінету Міністрів України, рішенням Харківської міської ради від 20.08.2012 № 788/12 «Про реалізацію положень Закону України «Про засади державної мовної політики» в місті Харкові». Виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу основних положень цих документів сприяло створенню оптимального мовного простору в школі, а також необхідних умов для формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень та загальнолюдських орієнтирів.

Свої основні завдання в означеному напрямку педагогічний колектив школи вбачав у створенні належних умов для поліпшення вивчення української мови з метою досягнення високого рівня володіння нею випускниками школи, розширенні сфери її функціонування, вихованні шанобливого ставлення до неї, зміцненні статусу української мови як державної.

У 2014/2015 навчальному році українську мову та літературу в 5-11-х класах викладали вчителі:
П.І.Б. учителя

Освіта

Категорія,

педагогічне званняФах

Пед.

стаж


Класи

Тижневе

навантаже-ння1

Дядечко Наталія Віталіївна

вища

вища

викладач української мови та літератури

19 років

6-Б, 7-Б, 7-В, 10-Б, 11-А

22,25 години

2

Єфімова

Лариса Віталіївнавища

друга

викладач української мови та літератури

19 років

5-А, 8-А, 9-А, 9-Б, 10-А

20 годин

3

Шапошнікова Ірина Олександрівна

вища

вища, старший учитель

викладач української мови та літератури

28 років

5-Б, 5-В, 6-А, 7-А, 8-Б

25,5 години

На підставі робочого навчального плану Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 109 Харківської міської ради Харківської області на 2014/2015 навчальний рік по 1 годині варіативної частини робочих навчальних планів 10-х, 11-А класів у 2014/2015 навчальному році виділено на індивідуальні та групові заняття з української мови (Дядечко Н.В., Єфімова Л.В.).

Високий ступінь науковості у викладанні української мови демонструє вчитель вищої категорії Шапошнікова І.О.

В основу системи роботи вчитель покладає концепцію формування мовної особистості ХХІ століття, що успішно реалізує себе в реальному спілкуванні, у мовленнєвій діяльності. Регулярно використовує цілеспрямовані завдання із розвитку в учнів умінь слухати-розуміти, читати-розуміти, аналізувати й оцінювати усні й письмові висловлювання, висловлювати своє ставлення до почутого й прочитаного, критично формулювати власні судження. Учні на уроках, сприймаючи інформацію не механічно, а особистісно, самостійно інтерпретують й оцінюють її залежно від власної картини світу. На уроках Шапошнікова І.О. прищеплює дітям повагу до свого народу, його історії й культури.

Уроки Дядечко Н.В. спрямовані на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу учнів до предмета. Для ефективного засвоєння навчального матеріалу вчитель використовує ненав'язливий принцип повторення основних понять. Дядечко Н.В. забезпечує особистісно зорієнтований підхід до навчання української мови, значну увагу приділяє завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки, порівняння.

Більшість поданих учителем на уроках вправ і завдань включають проблемні запитання дискусійного характеру, формулювання відповідей, що сприяють формуванню в учнів уміння як грамотного висловлення власної позиції, так і толерантного ставлення до думок опонентів. Наталія Віталіївна – координатор мовознавчої гри «Соняшник» у ХСШ № 109, лауреат районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015».

Уроки Єфімової Л.В. зорієнтовані на різні види роботи — індивідуальну, у парах і групах, під керівництвом учителя й самостійну. Спостереження за роботою на уроках показали, що вчитель багато уваги приділяє розвитку творчої активності учнів, самостійності та уміння аргументовано відстоювати свої погляди та переконання.

На підставі аналітичних матеріалів шкільного методичного об'єднання з’ясовано, що вчителі української мови та літератури проводять позакласну роботу – предметні тижні, тематичні години, вікторини, конкурси.

Традиційною стала участь учнів школи у районному етапі міського конкурсу знавців української мови, який заохочує школярів до вивчення української мови.

У І (районному) етапі VІІІ міського конкурсу знавців української мови посіла ІІ місце учениця 11-А класу Іваштенко Орина (учитель Дядечко Н.В.).

У ІІ (районному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка учениця 9-А класу Сабурова Валерія та учень 5-А класу Бережний Олексій посіли ІІІ місце (учитель Єфімова Л.В.).

У зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури у 2015 році взяли участь 35 учнів 11-А класу. Учениця Іваштенко Орина отримала найвищий результат — 200 балів. Результати участі випускників ХСШ №109 у ЗНО за останні 4 роки демонструє наступна таблиця:

Рік

Взяли участь

% випускників, які отримали відповідний результат за шкалою 100-200 балів100-123,5

124-135,5

136-150

150,5-161,5

162-172,5

173-183

183,5-190

190,5-195

195,5-199,5

200

2012

51

1,96%

5,88%

21,57%

23,53%

27,45%

13,73%

1,96%

0%

1,96%

1,96%

2013

39

0%

7,69%

17,95%

20,51%

20,51%

17,95%

7,69%

2,56%

2,56%

2,56%

2014

31

0%

0%

16,3%

22,58%

35,4%

19,3%

3,23%

3,23%

0%

0%

2015

35


У школі розроблені та систематично здійснювалися заходи на виконання Закону України «Про засади державної мовної політики», відповідних постанов Кабінету Міністрів, розпоряджень та наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Навчальний процес проводився російською мовою, але предмети «Захист Вітчизни», фізичне виховання, історія України викладається українською мовою. Наочна агітація та шкільна документація оформлені згідно з чинними вимогами. Створені куточки національної символіки в рекреаціях та навчальних кабінетах школи.

Символіці належить одне з найважливіших місць у відродженні державності й духовності. Тому з метою виховання у дітей та молоді шанобливого ставлення до державних символів України, формування в них національної свідомості, почуття глибокої любові до духовно-культурної спадщини свого народу педагоги школи проводили роз’яснення основних положень Конституції України стосовно державної символіки, ідейної суті державних символів і правил їх використання, формували стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті та під час урочистих заходів. Синьо-жовтий прапор, герб-тризуб, текст національного Гімну України є обов’язковим складником оформлення кабінетів. У бібліотеці оформлені тематичні стенди літератури, інформаційні добірки для вчителів та учнів про історію виникнення, державне значення, використання Державного Прапора України, Державного Герба України, Державного Гімну України..

У школі оформлено кабінет української мови та літератури, який оснащено сучасними засобами навчання і забезпечено оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Цікавою формою інтелектуальних, творчих учнівських змагань, які формують компетентну особистість, є конкурси, фестивалі, турніри. Це командні змагання, які спонукали учнівську молодь до практичної наукової та творчої діяльності, навчали норм і стилю роботи у творчих колективах, мали велике навчально-виховне значення. Участь обдарованих школярів у перелічених заходах ефективно сприяла розвиткові їхніх творчих здібностей, успішній соціалізації в життєвому просторі. Серед інтелектуальних змагань зросла популярність Малої академії наук України, яка сприяє залученню обдарованої, талановитої молоді до наукової, дослідницької та експериментальної роботи. Аналіз участі школярів у цьому конкурсі свідчить про те, що з кожним роком поліпшується якість учнівських робіт, розширюється перелік галузей наук, з яких виконуються дослідження. Важливу роль у підтримці здібної та обдарованої молоді відігравав також Міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика, який проводився завдяки спільним зусиллям Міністерства освіти і науки України, Ліги українських меценатів та Освітньої фундації Петра Яцика. Творчі обдарування учні школи мали змогу розкрити в Харківському міському конкурсі знавців української мови (районний рівень).

Із метою розширення україномовного середовища в школі здійснювалася систематична позакласна та позашкільна робота, що значною мірою сприяла підвищенню мотивації вивчення української мови, її популяризації, збагаченню словникового запасу, вихованню національної самосвідомості та шанобливого ставлення до української мови як державної. Традиційно проводився тиждень української мови (березень), Шевченківських днів (березень), Дня української писемності та мови (листопад), Міжнародного дня рідної мови, фольклорних свят, літературних турнірів, мовознавчих конкурсів тощо.

Однак існують певні недоліки і проблеми в цій важливій ділянці роботи. Зокрема, кабінети й бібліотека недостатньо забезпечені сучасними україномовними наочними й дидактичними посібниками, комп’ютерними програмами, навчальними відеофільмами.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Україна в 70-90 рр. XIX ст. Реферат
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Закон України,,Про охорону навколишнього середовища ''
downloads -> Конспект уроку Національні парки Африки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> «Україна і Африка»
downloads -> Не згасає вогонь у розумних очах
downloads -> Наказ №257 Про затвердження програм гурткової роботи
downloads -> Різноманітність тварин у природі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   125


База даних захищена авторським правом ©referatu.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка